August 28, 2014

“บ้านนั้นสร้างขึ้นด้วยสติปัญญาและสถาปนาขึ้นด้วยความเข้าใจ”

ศูนย์การเรียนรู้

รูปแบบความสัมพันธ์ในชีวิตสมรส (ตอนที่ 1)

รูปแบบความสัมพันธ์ของคู่สมรสอาจแบ่งออกได้เป็น 3 แบบ คือ (1) แบบฝ่ายหนึ่งพึ่งพิงฝ่ายหนึ่ง (2) แบบไม่พึ่งกัน และ (3) แบบพึ่งพิงกันและกัน