WHAT WE DO

งานด้านต่างๆของสถาบันครอบครัวไทย

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว

โครงการฉันเป็นเด็กดี

โครงการเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน

เพื่อปลูกฝังความเป็น “คนดี” ในชีวิตของเด็ก ๆ ตั้งแต่เยาว์วัย โดยมุ่งหวังว่าการปลูกฝังค่านิยมดังกล่าวจะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่จะเกิดดอกออกผลเป็น “ต้นไม้แห่งความดี” ในวันข้างหน้าเมื่อเด็ก ๆ เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่

โครงการ “ฉันเป็นเด็กดี” ประกอบด้วยสาระสำคัญของการเป็นคนดี 10 ประการ ได้แก่ การเชื่อฟัง ปิยะวาจา ความรับผิดชอบ ความกล้าหาญ ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร ความเมตตากรุณา การอ่อนน้อมถ่อมตน การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ (จิตสาธารณะ) ความกตัญญูกตเวที

กลุ่มเป้าหมาย เยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 10-11 ปี หรือ ประถมศึกษาปีที่ 4-5

โครงการเยาวชนไทยสดใสห่างไกลยาเสพติด

เพื่อสอนให้เยาวชนตระหนักถึงพิษภัยและผลกระทบของยาเสพติด ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และศีลธรรม

เพื่อสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนรักตัวเองและห่างไกลจากสิ่งเสพติด เพื่อฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับวัยรุ่นเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อสิ่งเสพติด

เรื่องที่เยาวชนจำเป็นต้องเรียน คือ ยาเสพติดคุณรู้จักมันดีแค่ไหน พิษภัยของยาเสพติด บันไดที่นำไปสู่การเสพยา การป้องกันตัวเองจากสิ่งเสพติด

กลุ่มเป้าหมาย เยาวชนทั้งชายและหญิง (อายุระหว่าง 9-12 ปี หรือนักเรียนชั้น ป. 3-6)

โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมในวัยรุ่น

จุดประประสงค์
1. เพื่อให้วัยรุ่นได้ตระหนักถึงอันตรายของการมีเพศสัมพันธ์ ทั้งในด้านร่างกาย (ท้อง ติดโรค) อารมณ์ (เสียใจ กลัว อับอาย) สังคม (ไม่เป็นที่ยอมรับ) และด้านศีลธรรม
2. เพื่อพัฒนากระบวนการในการคิดวิเคราะห์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีสมรรถนะในการหลีกเลี่ยงและจัดการกับพฤติกรรมเสี่ยงทั้งหลาย อาทิ ค่านิยมที่ผิด ๆ แรงกดดันทางลบจากกลุ่มเพื่อน สิ่งเสพติด สื่อที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น
3. เพื่อฝึกฝนทักษะการดาเนินชีวิตวัยรุ่นที่จะไม่ถลาเข้าไปสู่เรื่องเพศสัมพันธ์ อาทิ ทักษะในการคบเพื่อน การวางตัวที่เหมาะสมกับเพศตรงกันข้าม การกาหนดมาตรฐานความประพฤติ กระบวนการในการตัดสินใจ การหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อเพศสัมพันธ์ และการรู้จักปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์
4. สร้างความตระหนักเกี่ยวกับคุณค่าและความสาคัญของการรักนวลสงวนตัว การรู้จักยับยั้งชั่งใจในเรื่องเพศ การมีทัศนคติและการมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมในเรื่องเพศ ปลูกฝังจิตสานึกให้วัยรุ่นทั้งชายและหญิงรัก หวงแหน และเห็นคุณค่าของการรักษาพรหมจรรย์ไว้จนถึงวันแต่งงาน

เนื้อหาของหลักสูตรนี้ประกอบด้วย 5 หน่วย โดยมีเนื้อหาสาระดังนี้
หน่วยที่ 1 วัยรุ่นและเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน

 • นักเรียนจะได้เรียนรู้ว่ามีสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้วัยรุ่นเข้าไปเกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์
 • นักเรียนจะเกิดความตระหนักว่าแม้ถุงยางอนามัยจะช่วยลดความเสี่ยงจากการตั้งครรภ์และการติดโรค แต่ถุงยางอนามัยไม่ได้ขจัดความเสี่ยงดังกล่าวออกไปอย่าง 100%
 • นักเรียนจะได้รับการปรับให้มีทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องเพศ โดยแก้ไขความเข้าใจผิดและเพิ่มเติมข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเพศ

 

หน่วยที่ 2 วัยรุ่นและความรัก

 • นักเรียนจะได้เรียนรู้และฝึกฝนที่จะแยกแยะความแตกต่างระหว่างความรัก ความหลง และความใคร่
 • นักเรียนจะได้เรียนรู้ว่าเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเบี่ยงเบนเป้าหมายและความใฝ่ฝันในชีวิตได้
 • นักเรียนจะได้ฝึกฝนคุณลักษณะต่างๆ เพื่อพัฒนาลักษณะนิสัยที่สามารถต้านทานต่อแรงกดดันในทางลบจากกลุ่มเพื่อน

 

หน่วยที่ 3 อิทธิพลของสื่อต่อความคิดและพฤติกรรมของวัยรุ่น

 • นักเรียนจะได้เรียนรู้ว่าสื่อมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของวัยรุ่นอย่างไร
 • นักเรียนจะได้ตรวจสอบตัวเองว่าติดสื่อมากเพียงใด
 • นักเรียนจะได้เรียนรู้ว่าสื่อใช้ช่องทางใดในการสื่อเนื้อหาของมันมาถึงเขา
 • นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะในการแยกแยะ วิเคราะห์ และเลือกรับสื่อ

 

หน่วยที่ 4 ผลของการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น

 • นักเรียนจะได้เรียนรู้ว่าการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นนั้นมีผลเสียตามมามากกว่าการเสียความบริสุทธิ์ ได้แก่ ความเสี่ยงที่มาจากคู่นอนก่อนหน้านี้ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ เป้าหมายและความใฝ่ฝันในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไป ความเสียใจของพ่อแม่
 • นักเรียนจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการก้าวไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น เพื่อป้องกันและระมัดระวังไม่ให้ตัวเองตกไปอยู่ในขั้นตอนเหล่านั้น
 • นักเรียนจะได้เรียนรู้และเข้าใจว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แพร่มาสู่คนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเพศได้อย่างไร

 

หน่วยที่ 5 อดเปรี้ยวไว้กินหวานเป็นวิธีการที่ใช้ได้ผลเสมอ

 • นักเรียนจะได้ฝึกฝนทักษะในการปฏิเสธเมื่อได้รับแรงกดดันในทางลบจากกลุ่มเพื่อน
 • นักเรียนจะได้เรียนรู้และเปรียบเทียบว่าวิธีการต่าง ๆ ที่จะรับมือกับพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมนั้นมีอะไรบ้าง และวิธีไหนที่ใช้ได้ผลมากที่สุด
 • นักเรียนจะได้เรียนรู้ว่ายังไม่สายที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งถ้าหากเขาพลาดพลั้งไป
 • ท้าทายให้นักเรียนปฏิญาณตนที่จะไม่มีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะแต่งงาน

 

กลุ่มเป้าหมาย เยาวชนทั้งชายและหญิง (อายุระหว่าง 13-18 ปี หรือนักเรียนชั้น ม. 1-6)

พิมพ์เขียวชีวิต Blueprint for Life

หลักสูตร“พิมพ์เขียวของชีวิต” หรือ Blueprints for Life

มีจุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาตนเองเพื่อสร้างเสริมความเข้าใจในหน้าที่รับผิด ชอบ การมีจิตสำนึกและการควบคุมทัศนคติให้ถูกต้องการมีทัศนคติที่เป็นบวกต่อ ตนเอง เน้นการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอก องค์ประกอบที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในชีวิตคือ(1) การมองชีวิต (2) เป้าหมายและความใฝ่ฝันในชีวิต(3)การเตรียมตัวสู่ความสำเร็จ (4)แรงบันดาล ใจสู่ความสำเร็จ (5) การพัฒนาชีวิตในด้านต่าง ๆ

เนื้อหาการอบรม
1. มองชีวิตให้เป็น
2. มองอดีต มองปัจจุบัน มองอนาคน
3. เป้าหมายและความใฝ่ฝันในชีวิต
4. ฉันเป็นใคร
5. บันไดสู่ความสำเร็จ

กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชน นักเรียนนักศึกษา คนวัยทำงาน (อายุระหว่าง 16-24 ปี)

Gallery