WHO WE ARE

เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิสถาบันครอบครัวไทย

"Build a strong family for a stable society"

Philosophy of Thai Family Foundation

Dr. Somjai Raksasee

ปรัชญา

“สร้างครอบครัวที่เข้มแข็งเพื่อสังคมที่มั่นคง”

ประวัติความเป็นมา

ดร. สมใจ รักษาศรี (ผู้ก่อตั้งและปัจจุบันเป็นประธานมูลนิธิ) ได้ทำงาน ด้านครอบครัวมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 โดยเป็นวิทยากรสอนในสัมมนาครอบครัว การให้คำปรึกษาคู่ที่จะแต่งงาน การให้คำปรึกษาคู่สมรส และการให้คำปรึกษาพ่อแม่ผู้ปกครอง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ดร. สมใจ ได้นำเสนอหลักสูตร “อดเปรี้ยว ไว้กินหวาน” ให้กับกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษา โดยหวังจะให้หลักสูตร อดเปรี้ยว ไว้กินหวาน ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งท่านก็ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น กรรมการพิจารณาหลักสูตรดังกล่าว และยังเป็นกรรมการพิจารณาหลักสูตรชีวิตและครอบครัวศึกษากรรมการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับชีวิตและครอบครัวศึกษา นอกจากนั้นยังเป็นอนุกรรมการจัดทำหนังสือคู่มือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมรสในครอบครัว กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

เนื่องจากในขณะนั้น ปัญหาเรื่องเพศในวัยรุ่นกำลังเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข โรงเรียนหลายแห่งจึงติดต่อเชิญให้ ดร. สมใจ ไปจัดอบรมให้ความรู้กับนักเรียน ครูและผู้ปกครอง ซึ่งเป็นการขยายงานด้านการพัฒนาครอบครัวที่กำลังดำเนินการอยู่ คือ จากการอบรมคู่สมรส พ่อแม่ผู้ปกครอง ไปสู่งานด้านเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ก็เพิ่มเข้ามา

เมื่อเห็นว่าขอบข่ายงานกว้างขึ้น คือไม่เพียงแต่คู่สมรสและพ่อแม่ผู้ปกครองเท่านั้น ยังไปเกี่ยวข้องกับนักเรียนนักศึกษา คนที่กำลังจะแต่งงาน เด็กและเยาวชน ดร. สมใจจึงได้จดทะเบียนหน่วยงานแห่งนี้ให้เป็นนิติบุคคล โดยยื่นจดทะเบียน เป็นองค์กรประเภทมูลนิธิและใช้ชื่อว่ามูลนิธิสถาบันครอบครัวไทย ในปี พ.ศ. 2546 และได้รับการอนุมัติการจดทะเบียนในปี พ.ศ. 2547  และต่อมาในปี พ.ศ. 2549 มูลนิธิสถาบันครอบครัวไทย ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ทะเบียน เลขที่ 0708

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมความสำคัญและการเห็นคุณค่าของครอบครัว

๒. เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาครอบครัวให้เข้มแข็งขึ้นในทุก ๆ ด้าน ด้วยการให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษา การฝึกอบรม และการสัมมนา

๓. เพื่อการสร้างสรรค์ครอบครัวให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะเด็ก ๆ เพื่อเป็นการวางรากฐานสำหรับสังคมที่ดีในอนาคต

๔. สนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

๕. ผลิตสื่อต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาครอบครัว


ดร. สมใจ รักษาศรี
Dr. Somjai Raksasee

ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้ง
Director and Founder


อจ. จินตนา รักษาศรี
Jintana Raksasee

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Assistant Director


อจ. ชอง ยูโน (Aj. Chong)

Special Overseas Advisor


อจ. คยองแอ ชิน (Aj. Chin)

Special Overseas Advisor


นายอนันต์ แซ่อุง
Anan Sae-ung

Local Volunteer


นางสาวสุดารัตน์ อัคฮาด
Sudarat Akkahad

Administrative Assistant


Dennes Bergado Jr.

International Coordinator


Jamie R. Bergado

International Consultant


นางสาวชนิตรนันท์ ปรีชากุล
Chanidnan

Operations Assistant