เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับครอบครัว!

จากรายงานสถานการณ์ประชากรไทย พ.ศ. 2558 (โดย UNFPD) พบว่า รูปแบบครอบครัวไทยในปัจจุบัน ทั้งสิ้น 7 ประเภท ดังนี้

จากรายงานสถานการณ์ประชากรไทย พ.ศ. 2558 (โดย UNFPD) พบว่า รูปแบบครอบครัวไทยในปัจจุบัน ทั้งสิ้น 7 ประเภท ดังนี้

อันดับ 1 ครอบครัวสามรุ่น 37%

อันดับ 2 ครอบครัวพ่อแม่ลูก 27%

อันดับ 3 คู่สามีภรรยาที่ไม่มีบุตร 16%

อันดับ 4 ครัวเรือนอยู่คนเดียว 14%

อันดับ 5 ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 7%

อันดับ 6 ครัวเรือนข้ามรุ่น 2%

อันดับ 7 ครัวเรือนที่ไม่ใช่ญาติ 1% ซึ่งมีความเป็นชุมชนแบบหนึ่ง ทั้งชุมชนของเพื่อนฝูง หรือคนที่ไม่ใช่ญาติ แต่มีสายสัมพันธ์ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

อันดับที่ 8 ครอบครัวเพศเดียวกัน ซึ่งไม่มีข้อมูลเชิงสถิติชัดเจน

ลักษณะครอบครัวที่เยาวชนต้องการ

อันดับ 1 คือ ความรักต่อกัน 24%

อันดับ 2 การมีเวลาทำกิจกรรมร่วมกัน และไม่ทะเลาะ หรือใช้ความรุนแรง 22%

อันดับ 3 มีบ้าน ที่อยู่เป็นของตนเอง 20% 

การใช้เวลากับครอบครัว (โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ) พบว่าเพิ่มจากวันละ 2 ชั่วโมงเป็น 3 ชั่วโมง ประเด็นคือทำอย่างไรจะให้ 3 ชั่วโมงดังกล่าวเป็น 3 ชั่วโมงที่มีคุณภาพ ทั้งการสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ การแสดงความรัก การอบรมสั่งสอน และการดูแลเอาใจใส่

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Recent Posts

Follow Us