สอนให้ลูกเชื่อฟัง…

การสอนเรื่องการเชื่อฟังในเด็กเล็กนั้น เราต้องมุ่งเน้นหลัก 3 ประเด็นคือ

1. เด็กต้องรู้ว่า เขาต้องทำ/ควรทำอะไร (หรือไม่ควรทำอะไร)
2. เด็กต้องรู้ว่า เขาจะทำอย่างไร
3. เด็กต้องรู้ว่า เขาจะต้องทำเมื่อไร

ทั้ง 3 ประเด็นนี้พ่อแม่ต้องบอกให้ลูกรู้อย่างชัดเจน

แต่พ่อแม่มักจะบอกให้ลุกเชื่อฟังหรือทำตามที่พ่อแม่บอก แต่สำหรับเด็กเล็ก (6-8 ปี) บางทีเขาไม่รู้ว่าความหมายของพ่อแม่คืออะไร และจะทำสิ่งนั้น ๆ อย่างไร หรือจะทำเมื่อไหร่ พ่อเป็นเช่นนี้พ่อแม่ก็มักสรุปว่าลูกไม่เชื่อฟัง… ซึ่งอาจจะไม่จริง

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Recent Posts

Follow Us