ทำอย่างไรให้ลูกวัยรุ่นยอมรับกฎเกณฑ์

ในการเลี้ยงดูลูกวัยรุ่น พ่อแม่จำเป็นต้องตั้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้ลูกปฏิบัติตาม เพื่อผลดีกับลูก แต่...ทำอย่างไรลูกวัยรุ่นจึงจะยอมรับกฎเกณฑ์ที่พ่อแม่ตั้งขึ้น

(บางส่วนจากหนังสือ “เลี้ยงลูกวัยรุ่น” เขียนโดย ดร. สมใจ รักษาศรี)

1. ต้องมีเหตุผล พ่อแม่บางคนโดยเฉพาะพ่อแม่ที่ปกครองแบบเผด็จการมักใช้การวางอำนาจและบังคับให้ลูกปฏิบัติตาม แต่กลับไม่มีเหตุผลที่จะอธิบายให้ลูกฟังว่าทำไมจึงต้องเป็นแบบนั้น

2. ต้องสมเหตุสมผล หมายความว่าสิ่งที่พ่อแม่ขอให้ลูกต้องเป็นสิ่งที่เขาสามารถทำได้ หรืออยู่ในวิสัยที่เขาสามารถปฏิบัติได้ ความสมเหตุสมผลนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัยและวุฒิภาวะ เช่น ความสมเหตุสมผลของเด็ก ป. 6 จะไม่เหมือนกับความสมเหตุสมผลของเด็ก ม. 3 เป็นต้น

3. ต้องชัดเจนไม่คลุมเครือ เพราะความคิดของพ่อแม่และของลูกวัยรุ่นอาจจะต่างกัน กฎเกณฑ์ที่พ่อแม่ตั้งขึ้นมาเพื่อควบคุมดูแลลูกจึงต้องชัดเจน ไม่ใช่ต่างฝ่ายต่างไปตีความกันเอง

4. ต้องสามารถใช้ได้จริง เพราะไม่มีประโยชน์ที่จะตั้งกฎเกณฑ์อะไรขึ้นมา แต่ไม่สามารถใช้ได้จริง

5. ให้ลูกมีส่วนร่วม ถ้าพ่อแม่จะยอมให้ลูกวัยรุ่นเขามีส่วนร่วมในการกำหนดกฎเกณฑ์ที่จะใช้สำหรับตัวเขา การยอมให้ความร่วมมือก็จะง่ายขึ้น

นอกจากแนวทางข้างต้น ยังมีข้อควรระวังอีก 3 ประการ คือ
1. อย่าให้เป็นการ “ประลองอำนาจ” ระหว่างพ่อแม่กับลูกวัยรุ่น คือ ฝ่ายพ่อแม่พยายามบังคับใช้อำนาจ แต่ฝ่ายลูกวัยรุ่นก็ปฏิเสธต่อต้านและลองดี

2. ต้องสม่ำเสมอ กฎเกณฑ์ที่สร้างขึ้นมาจะใช้ได้ผลก็ต่อเมื่อพ่อแม่บังคับใช้อย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่พูดอย่างแต่ทำอีกอย่าง หรือทำบ้างไม่ทำบ้าง ขึ้นอยู่กับอารมณ์ในขณะนั้น

3. อย่าใจอ่อน เพราะบางครั้งลูกวัยรุ่นจะใช้ “ลูกไม้” ต่าง ๆ เพื่อขัดขืนคำสั่งหรือกฎเกณฑ์ที่พ่อแม่กำหนดขึ้น

ขอคำแนะนำเพิ่มเติม… หรือต้องการจัดอบรมพ่อแม่เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกวัยรุ่น (หรือวัยประถม) ติดต่อที่สถาบันครอบครัวไทย

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Recent Posts

Follow Us