การสร้างความภูมิใจในตัวเองให้กับลูก

งานวิจัยบอกว่าพฤติกรรมในทางลบของเด็กวัยรุ่นเกิดจากการที่เขาไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง

(บางส่วนจากหนังสือ “เลี้ยงลูกวัยรุ่น”)

งานวิจัยบอกว่าพฤติกรรมในทางลบของเด็กวัยรุ่นเกิดจากการที่เขาไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง ดังนั้นพ่อแม่จึงต้องทำให้ลูกวัยรุ่นตระหนักถึงคุณค่าของตัวเอง และรู้สึกภูมิใจในเอกลักษณ์ของตนเอง

พ่อแม่จะสร้างความภูมิใจในตัวเองและการเห็นคุณค่าของตัวเองในตัวลูกวัยรุ่นได้โดย

• ยอมรับลูกในแบบที่เขาเป็น ไม่เปรียบเทียบกับคนอื่น

• เชื่อมั่นในความสามารถของลูกและแสดงให้เขาเห็นถึงความเชื่อมั่นนั้น

• ยอมรับข้อแตกต่างในแต่ละบุคคล ไม่กำหนดตายตัวลงไปว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนั้น

• ให้ความสนใจกับความรู้สึกของลูกแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ

• ให้กำลังใจลูก โดยยอมรับในความสามารถที่ลูกมี

• ชื่นชมในความตั้งใจของลูก

• สนับสนุนให้ลูกตัดสินใจในบางเรื่องด้วยตัวเอง โดยพ่อแม่คอยให้คำแนะนำ

• มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ลูก

• เปิดโอกาสให้ลูกได้มีประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น ที่สำคัญคือ พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างแก่ลูกในการเห็นคุณค่าของตนเองและรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Recent Posts

Follow Us