WHAT WE DO

งานด้านต่างๆของสถาบันครอบครัวไทย

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว

วัยรุ่น คนโสด และผู้ใหญ่วัยต้น

อดเปรี้ยวไว้กินหวาน

การอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้วัยรุ่นเก็บรักษาความบริสุทธิ์ทางเพศไว้จนถึงวันแต่งงาน

เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดและเพศสัมพันธ์

การอบรมให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษา ให้หลีกเลี่ยงจากปัญหาเรื่องเพศและยาเสพติด

ระบบพี่เลี้ยง

การอบรมเพื่อเป็นการพี่เลี้ยงสำหรับนักเรียน เพื่อส่งเสริมระบบเพื่อนช่วยเพื่อนในโรงเรียน

การเลือกคู่ครองที่ถูกต้องและเหมาะสม

เพื่อเป็นรากฐานสำหรับการใช้ชีวิตคู่ที่ประสบความสำเร็จ

ฉันจะแต่งงาน

การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ชีวิตสมรส

ฉันเป็นใคร

การอบรมเพื่อค้นหาตัวตนและศักยภาพของตนเอง เพื่อสร้างชีวิตในอนาคตและความสัมพันธ์

พิมพ์เขียวชีวิต

การอบรมเพื่อค้นหาตัวตนของตัวเอง ศักยภาพของตัวเอง เพื่อการบรรลุความสำเร็จสูงสุดในชีวิต