WHAT WE DO

งานด้านต่างๆของสถาบันครอบครัวไทย

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว

พ่อแม่ผู้ปกครอง

หนึ่งวันเพื่อลูกรัก (ตอนลูกวัยประถม)

การอบรมให้ความรู้กับพ่อแม่เพื่อเลี้ยงดูลูกในวัย 5-12 ปี เพื่อการวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการก้าวสู่วัยต่อไป

หนึ่งวันเพื่อลูกรัก (ตอนลูกวัยรุ่น)

การอบรมให้ความรู้กับพ่อแม่เพื่อเลี้ยงดูลูกในวัยรุ่น เพื่อให้พ่อแม่รู้และเข้าใจว่าจะเลี้ยงดูลูกในแต่ละวัยอย่างไร ลูกวัยรุ่น ประสบกับอะไรบ้างพ่อแม่จะมีส่วนช่วยลูกวัยรุ่นในการพัฒนาและเติบโตได้อย่างไร

บุคลิกภาพและลักษณะนิสัยของเด็ก

การอบรมเพื่อเรียนรู้จักลักษณะนิสัยของลูก เพื่อการเลี้ยงดูลูกอย่างถูกต้องตามธรรมชาติที่เขาเป็น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อพัฒนาการของลูก  และการศึกษาเล่าเรียน

การฝึกวินัย

การอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับพ่อแม่ในเรื่องการฝึกฝน วินัยให้กับลูก เพื่อเป็นการวางรากฐานที่ดีให้กับชีวิต

ภาษารักสำหรับเด็กเล็กและเด็กวัยรุ่น

การอบรมเพื่อช่วยให้พ่อแม่เข้าใจว่า จะแสดงความรักในแบบที่ลูก ๆ สัมผัสได้ถึงความรักของพ่อแม่ได้อย่างไร

ค่ายครอบครัวสัมพันธ์

กิจกรรมเพื่อการพัฒนาครอบครัวในรูปแบบของค่าย ซึ่งจะมีทั้งพ่อแม่และลูก ๆ ไปทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเรียนรู้และพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว

Gallery