WHAT WE DO

งานด้านต่างๆของสถาบันครอบครัวไทย

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว

การรณรงค์ สื่อ และอื่น ๆ

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตครอบครัว

กิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริม ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

Purity Day

การรณรงค์เพื่อสร้างค่านิยมการไม่มีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะแต่งงาน

ผลิตหนังสือสำหรับครอบครัว

เช่น หนังสือสำหรับคู่สมรส หนังสือสำหรับพ่อแม่ หนังสือสำหรับผู้ใหญ่วัยต้น

ผลิตวารสารครอบครัว
Youth Center

เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมของวัยรุ่น ที่พวกเขาจะสามารถเข้ามาทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ 

Counseling Center

ศนูย์ให้คำปรึกษา เพื่อจัดการแก้ไขปัญหาก่อนที่จะลุกลามใหญ่โต

Gallery