มูลนิธิสถาบันครอบครัวไทย

Thai Family Foundation

องค์กรเอกชนที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาครอบครัว เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

"สร้างครอบครัวที่เข้มแข็งเพื่อสังคมที่มั่นคง"

ปรัชญาของมูลนิธิสถาบันครอบครัวไทย​

ดร. สมใจ รักษาศรี

โพสต์ล่าสุด / Recent Posts

ดำเนินการเพื่อพัฒนาและ ส่งเสริมความเข้มแข็งของ ครอบครัวให้คนทุกกลุ่มอายุ

Our Services

Couple and Marriage Counseling

Parent and Family Counseling

Premarital Workshops

Teenage Empowerment Workshops

Juvenile Rehabilitation Seminars

Early Education Workshops