วิทยากรกระบวนการ

รับเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมและอบรมให้ความรู้

รับเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมและให้ความรู้… โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านครอบครัวในระดับประเทศ

หน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และต้องการวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านครอบครัว ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมและให้ความรู้เพื่อการพัฒนาสถาบันครอบครัวมากว่า 15 ปี เชิญติดต่อมายังสถาบันครอบครัวไทย… ติดต่อ อ. จินตนา 086 3880169

คู่ชีวิต-ชีวิตคู่

“ครอบครัว” เป็นหน่วยทางสังคมที่เล็กที่สุดแต่กลับมีความสำคัญต่อคุณภาพของประเทศมากที่สุด เพราะครอบครัวเป็น จุดเริ่มต้นในการหล่อหลอมและสร้างสรรค์ทรัพยากรมนุษย์ให้กับประเทศชาติ ดังนั้นครอบครัวจึงมีส่วนสำคัญมากในการสร้างคุณภาพประชากรในอนาคต และช่วยจรรโลงให้คนทุกคนร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติ… ถ้าครอบครัวเต็ม ไปด้วยความรัก ความอบอุ่นและความเข้าใจกัน ดังคำเปรียบเปรยที่ว่าบ้านธรรมดาๆ นั้น…สร้างจากอิฐ หิน ดิน ทราย แต่บ้านที่เป็นครอบครัวนั้น… สร้างจากความรักและความเข้าใจ