ชีวิตคู่-คู่ชีวิต

“ครอบครัว” เป็นหน่วยทางสังคมที่เล็กที่สุดแต่กลับมีความสำคัญต่อคุณภาพของประเทศมากที่ สุด เพราะครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นในการหล่อหลอมและสร้างสรรค์ทรัพยากรมนุษย์ให้ กับประเทศชาติ ดังนั้นครอบครัวจึงมีส่วนสำคัญมากในการสร้างคุณภาพประชากรในอนาคต และช่วยจรรโลงให้คนทุกคนร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติ… ถ้าครอบครัวเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่นและความเข้าใจกัน ดังคำเปรียบเปรยที่ว่าบ้านธรรมดาๆ นั้น…สร้างจากอิฐ หิน ดิน ทราย แต่บ้านที่เป็นครอบครัวนั้น… สร้างจากความรักและความเข้าใจ

ค่ายครอบครัวสัมพันธ์ "สานสายใยครอบครัวไทยเข้มแข็ง"

ครอบครัวเป็นหน่วยพื้นฐานทางสังคม แม้ว่าจะเป็นหน่วยของสังคมที่เล็กที่สุดแต่ก็มีความสำคัญที่สุดเพราะครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นในการหล่อหลอมและสร้างสรรค์ทรัพยากรมนุษย์ให้กับประเทศชาติ ค่ายครอบครัวสัมพันธ์มีจุดประสงค์เพื่อ (1) สร้างความรัก ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว (2) ให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว (3) เพิ่มความรู้ความเข้าใจในบทบาทของแต่ละคนในครอบครัว (บทบาทของสามีภรรยา บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของลูก) (4) สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ และปัญหาพฤติกรรมทางเพศ ฯลฯ และ (5) สร้างเครือข่ายกลุ่มช่วยเหลือกันของครอบครัว

คู่ชีวิต-ชีวิตคู่

“ครอบครัว” เป็นหน่วยทางสังคมที่เล็กที่สุดแต่กลับมีความสำคัญต่อคุณภาพของประเทศมากที่สุด เพราะครอบครัวเป็น จุดเริ่มต้นในการหล่อหลอมและสร้างสรรค์ทรัพยากรมนุษย์ให้กับประเทศชาติ ดังนั้นครอบครัวจึงมีส่วนสำคัญมากในการสร้างคุณภาพประชากรในอนาคต และช่วยจรรโลงให้คนทุกคนร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติ… ถ้าครอบครัวเต็ม ไปด้วยความรัก ความอบอุ่นและความเข้าใจกัน ดังคำเปรียบเปรยที่ว่าบ้านธรรมดาๆ นั้น…สร้างจากอิฐ หิน ดิน ทราย แต่บ้านที่เป็นครอบครัวนั้น… สร้างจากความรักและความเข้าใจ