การฝึกวินัยให้ลูก – การอบรมบ่มนิสัยอย่างจริงจังของพ่อแม่

พ่อแม่ทุกคนอยากเห็นลูกเป็นคนดี แต่การเป็น “คนดี” นั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่เกิดจากการอบรมบ่มนิสัยอย่างจริงจังของพ่อแม่ ซึ่งการเลี้ยงลูกให้เติบโตขึ้นเป็น “คนดี” ของครอบครัวและประเทศชาติจึงเป็นเรื่องบีบคั้นและกดดันไม่น้อยสำหรับพ่อแม่ในยุคปัจจุบัน

Details

ชีวิตคู่-คู่ชีวิต

“ครอบครัว” เป็นหน่วยทางสังคมที่เล็กที่สุดแต่กลับมีความสำคัญต่อคุณภาพของประเทศมากที่ สุด เพราะครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นในการหล่อหลอมและสร้างสรรค์ทรัพยากรมนุษย์ให้ กับประเทศชาติ ดังนั้นครอบครัวจึงมีส่วนสำคัญมากในการสร้างคุณภาพประชากรในอนาคต และช่วยจรรโลงให้คนทุกคนร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติ… ถ้าครอบครัวเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่นและความเข้าใจกัน ดังคำเปรียบเปรยที่ว่าบ้านธรรมดาๆ นั้น…สร้างจากอิฐ หิน ดิน ทราย แต่บ้านที่เป็นครอบครัวนั้น… สร้างจากความรักและความเข้าใจ

Details

เตรียมพร้อมก่อนวิวาห์

การเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตคู่โดยการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก เพราะในกระบวนการการเรียนรู้ดังกล่าวคู่สมรสจะมีโอกาสได้รับรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในการใช้ชีวิตคู่ และจะจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรเพื่อผลดีสำหรับการใช้ชีวิตคู่

Details

ให้สัมภาษณ์สปริงนิวส์ กรณีลูกฆ่าพ่อแม่

ดร. สมใจ รักษาศรี ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ได้สัมภาษณ์ ดร. สมใจ รักษาศรี ผู้อำนวยการสถาบันครอบครัวไทยในประเด็นที่กำลังเป็นข่าวเกรียวกราวเกี่ยวกับกรณีลูกฆ่าพ่อแม่ว่าเรื่องนี้สะท้อนอะไรบ้างเกี่ยวกับสถาบันครอบครัว

Details

ฉันเป็นเด็กดี โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน

พ่อแม่ทุกคนอยากเห็นลูกเป็นคนดี แต่การเป็น “คนดี” นั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่เกิดจากการอบรมบ่มนิสัยอย่างจริงจังของพ่อแม่ ซึ่งการเลี้ยงลูกให้เติบโตขึ้นเป็น “คนดี” ของครอบครัวและประเทศชาติจึงเป็นเรื่องบีบคั้นและกดดันไม่น้อยสำหรับพ่อแม่ในยุคปัจจุบัน สถาบันครอบครัวไทยได้ตระหนักถึงปัญหานี้ จึงได้คิดโครงการที่ชื่อว่า “ฉันเป็นเด็กดี” ขึ้นมาเพื่อเข้าไปเติมเต็มช่องว่างดังกล่าว

Details

ค่ายครอบครัวสัมพันธ์ "สานสายใยครอบครัวไทยเข้มแข็ง"

ครอบครัวเป็นหน่วยพื้นฐานทางสังคม แม้ว่าจะเป็นหน่วยของสังคมที่เล็กที่สุดแต่ก็มีความสำคัญที่สุดเพราะครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นในการหล่อหลอมและสร้างสรรค์ทรัพยากรมนุษย์ให้กับประเทศชาติ ค่ายครอบครัวสัมพันธ์มีจุดประสงค์เพื่อ (1) สร้างความรัก ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว (2) ให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว (3) เพิ่มความรู้ความเข้าใจในบทบาทของแต่ละคนในครอบครัว (บทบาทของสามีภรรยา บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของลูก) (4) สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ และปัญหาพฤติกรรมทางเพศ ฯลฯ และ (5) สร้างเครือข่ายกลุ่มช่วยเหลือกันของครอบครัว

Details
conflict between husband and wife

เกราะป้องกันความขัดแย้ง

ลิ้นกับฟันถูกนำมาใช้เปรียบเทียบกับความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยาในทำนองว่าบางครั้งบางคราวมันอาจจะกระทบกระทั่งกัน ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดา เวลาที่คู่รักเข้ากันได้ดี อะไร ๆ ก็ดูดีไปหมด แต่เวลาที่กระทบกระทั่งกัน

Details

การอบรม “วันที่ลูกก้าวเข้าสู่วัยรุ่นคือเวลาแห่งการท้าทายของพ่อแม่”

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557 สถาบันครอบครัวไทยได้จัดอบรมให้ความรู้กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกเป็นวัยรุ่น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กวัยรุ่นและการเป็นพ่อแม่ของเด็กวัยรุ่น

Details

การอบรมคู่สมรสในวันแห่งความรัก

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 สถาบันครอบครัวไทยได้จัดอบรมให้ความรู้กับคู่สมรสประมาณและผู้ที่สนใจประมาณ 150 คน ในหัวข้อ “รักอย่างไร” โดยมีมูลนิธิมหาชลเบลสซิ่งเป็นเจ้าภาพ

Details

การอบรมเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดและเพศสัมพันธ์ ศูนย์ 3 วัย บางบัวทอง

วันที่ 10 และ 22 กุมภาพันธ์ 2557 สถาบันครอบครัวไทยได้จัดอบรมนักเรียนระดับ ม. 1-4 จำนวน 120 คน โดยมีศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี เป็นเจ้าภาพ

Details