อบรมครูหลักสูตรอดเปรี้ยวไว้กินหวาน

 

1-3 พฤษภาคม 2557 สถาบันครอบครัวไทยได้จัดอบรมครูสอน “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

แนะนำให้ครูและผู้สนใจได้เข้าใจว่าหลักสูตร “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” คืออะไรและจะใช้อย่างไร
ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดอบรมในหลักสูตร “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” ให้กับเยาวชนและคนหนุ่สาว
เตรียมบุคลาการที่สามารถสอนหลักสูตรนี้ให้กับนักเรียน

ครู ผู้นำเยาวชน และผู้สนใจที่เข้ามารับการอบรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ได้รู้และเข้าใจเนื้อหาของหลักสูตร เรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการสอนวัยรุ่น และการให้คำแนะนำปรึกษาวัยรุ่น นอกจากนั้นผู้ที่เข้ารับการอบรมยังได้สิทธิที่จะไปร่วมสังเกตการณ์เมื่อสถาบันครอบครัวไทยได้รับเชิญให้ไปสอนที่โรงเรียนต่าง ๆ

ในปีนี้จะมีการอบรมครูสอนหลักสูตรอดเปรี้ยวไว้กินหวานตามภูมิภาคต่าง ๆ ด้วย

ประมาณเดือนกรกฎาคม จัดอบรมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประมาณเดือนพฤศจิกายน จัดอบรมที่ภาคเหนือ
ประมาณกลาง ๆ ปีจัดอบรมที่ภาคใต้
ประมาณตุลาคม จัดอบรมที่กรุงเทพฯอีกครั้งหนึ่ง

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดอบรมที่ อ. จินตนา  086 3880169 หรือติดต่อที่ somjai.raksasee@hotmail.com

 

อบรมอดเปรี้ยวไว้กินหวาน "รักแท้จึงรอ"

อดเปรี้ยวไว้กินหวาน “รักแท้จึงรอ” – ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับวัยรุ่น กับโครงการอบรม อดเปรี้ยวไว้กินหวาน – รักแท้จึงรอ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับ วัยรุ่น ความรัก และเพศสัมพันธ์

Details

หนึ่งวันเพื่อลูกรัก (ลูกวัยประถม)

พ่อแม่ทุกคนอยากเห็นลูกเป็นคนดี แต่การเป็น “คนดี” นั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่เกิดจากการอบรมบ่มนิสัยอย่างจริงจังของพ่อแม่ ซึ่งการเลี้ยงลูกให้เติบโตขึ้นเป็น “คนดี” ของครอบครัวและประเทศชาติจึงเป็นเรื่องบีบคั้นและกดดันไม่น้อยสำหรับพ่อแม่ในยุคปัจจุบัน

Details

การพัฒนาศักยภาพสตรี

ทัศนะเก่ามองว่าสตรีนั้นเป็นเพศที่อ่อนแอ เมื่อเกิดมุมมองในแง่นี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือความไม่เท่าเทียมกัน กล่าวคือ มองว่าผู้หญิงมีศักยภาพที่ไม่เท่าเทียมกับผู้ชาย ส่วนในอีกรูปแบบหนึ่งของมุมมองที่เป็นรูปแบบใหม่คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นหลักว่าทั้งสองเพศมีศักยภาพเท่าเทียมกัน มีความเสมอภาคทางเพศ ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อเพศที่แตกต่างกัน

Details

Life Blueprint

“ความสำเร็จ” จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาอยากเห็นเกิดขึ้นกับตัว แต่ “ความสำเร็จ” ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ หากแต่ต้องอาศัยกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอน โดยเริ่มต้นที่ “เป้าหมายและความใฝ่ฝันในชีวิต” จากนั้นเป็นการเตรียมตัวเพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จ ต่อมาเป็นการประเมินและกำจัดอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างทาง

Details

การทำงานเป็นทีม

การทำงานเป็นทีม คือ การทำงานและทำกิจกรรมร่วมกันของสมาชิก โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการทำงานเดียวกัน มีการวางแผนการทำงาน แบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อให้งานและกิจกรรมบรรลุผลสำเร็จ การทำงานเป็นทีม เป็นแรงจูงใจสำคัญที่จะผลักดันให้ผู้บริหารเป็นผู้นำที่ดีในการนำให้ทีมประสบความสำเร็จในการทำงาน ซึ่งผู้บริหารจำเป็นต้องค้นหาลักษณะการทำงานเป็นทีมให้พบ แล้วจึงนำเอากลยุทธ์ในการสร้างทีมเข้ามาใช้เพื่อให้ทุกคนทำงานร่วมกันและประสบความสำเร็จ

Details

สไตล์การเรียนรู้ (Learning Style)

คนเราแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ที่เป็นแบบฉบับของตนเอง ซึ่งแม้จะเป็นพี่น้องกันก็อาจจะมีวิธีการเรียนรู้ที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง การวัดความเก่งของเด็กโดยมองแค่ความสามารถทางสติปัญญา (IQ) จึงเป็นเรื่องที่คับแคบเกินไป เพราะยังมีอีกหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง สไตล์การเรียนรู้ เป็นตัวแปรหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็ก

Details

ได้เวลาครอบครัว

ครอบครัว คือสถาบันแรกของมนุษย์และมีหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของสมาชิกทุกคน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ชีวิตคนเราถือกำเนิดขึ้นในครอบครัว โดยมีพ่อและแม่เป็นเบื้องต้น ตั้งแต่วัยทารกผ่านวัยเด็กและวันรุ่น จนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ คนแต่ละคนจะมีบุคลิกภาพเป็นแบบใด มีความมั่นคงทางจิตใจ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีคุณภาพ และมีคุณธรรมเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ได้รับมาตั้งแต่เล็กจนโต จากการมีปฏิสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเป็นสำคัญ ดังนั้น ครอบครัวจึงเป็นสถาบันที่จะทำให้สังคมอยู่กันอย่างสงบสุขหรือวุ่นวาย

Details
หนังสือ

จิตวิทยาการสอน

การศึกษาคือรากฐานของการพัฒนา ดังที่ มล. ปิ่น มาลากุล เคยกล่าวไว้ว่า “การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดความเจริญงอกงามในตัวบุคคล” เพราะการศึกษาคือกระบวนการต่าง ๆ ที่บุคคลนำมาใช้ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ เจตคติ ความประพฤติที่มีคุณ และมีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม ครูซึ่งเป็นคนกลางในการถ่ายทอดวิชาความรู้ไปยังผู้เรียนจึงมีความสำคัญยิ่งต่อกระบวนการการศึกษา และไม่เพียงแต่เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้เท่านั้น แต่ครูยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนาชีวิตของผู้เรียนอีกด้วย บทบาทหน้าที่ของครูจึงไม่ใช่แค่สอนวิชาความรู้เท่านั้น แต่ยังต้องสอนการประพฤติ การปรับตัว การวางตัว และพฤติกรรมทั้งหมด

Details
ท้องไม่พร้อม

การป้องกันและแก้ไขปัญหา พฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่น

นานนับศตวรรษที่ค่านิยม “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” ได้กลายเป็นบรรทัดฐานสำหรับสังคมและเยาวชนคนหนุ่มสาวของเรา ภายใต้ค่านิยมเหล่านี้เยาวชนถูกสอน (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ให้รู้จักการวางตัว การให้เกียรติและการเป็นคนมีศีลธรรม การประพฤติตัวเหลวไหลเป็นเรื่องที่สังคมไม่ยอมรับ ค่านิยมดังกล่าวกลายเป็นกรอบที่คอยควบคุมเยาวชนและคนหนุ่มสาวให้ใช้ชีวิตในช่วงวัยรุ่นอย่างถูกอย่างควร

Details