ค่ายครอบครัว สัมพันธ์

ค่ายครอบครัว สัมพันธ์ (พ่อแม่และลูกวัยรุ่น) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว มีครอบครัวทั้งสิ้น 38 ครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยแม่และลูกวัยรุ่น หรือพ่อและลูกวัยรุ่น การอบรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2559 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ

Details

การอบรม อดเปรี้ยวไว้กินหวาน

การอบรม อดเปรี้ยวไว้กินหวาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรงเรียนพนมเบญจา อ. เขาพนม จ. กระบี่ ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 170 คนเข้ารับการอบรม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

Details

หนึ่งวันเพื่อลูกรัก (ลูกวัยรุ่น)

การเลี้ยงลูกวัยรุ่นเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายและตื่นเต้น หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ความรู้กับพ่อแม่ที่มีลูกวัยรุ่น เพื่อการเลี้ยงดูลูกที่กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ

Details

การพัฒนาความเป็นผู้นำ

การพัฒนาความเป็นผู้นำในตัวคุณและคนรอบข้าง The Art of Leadership   หลักการและเหตุผล เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า “คน” คือหัวใจของความสำเร็จของงานในทุกองค์กร องค์กรใดที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ องค์กรนั้นย่อมประสบความสำเร็จ และเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานจึงเป็นเรื่องสำคัญ ในเรื่องที่เกี่ยวกับ “การเป็นผู้นำ” หรือเรียกอีกอย่างว่าการบริหารงาน (Management) และ “ภาวะผู้นำ” (Leadership) นั้นมีความหมายแตกต่างกัน  การบริหารจัดการเป็นความสามารถในการทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีแผนงานที่เป็นทางการ มีโครงสร้างขององค์การที่แน่นอนชัดเจน และมีการกำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน ผู้บริหารเป็นผู้ใช้อำนาจทางการซึ่งมากับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อให้คนขององค์กรยอมปฏิบัติตาม การบริหารจัดการจึงเป็นการนำวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของผู้นำลงสู่การปฏิบัติ การประสานงานและการจัดคนทำงานในองค์การ ตลอดจน การแก้ปัญหาประจำวัน ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน  ส่วนภาวะผู้นำนั้นหมายถึงความสามารถในการมีอิทธิพลต่อกลุ่ม ความสามารถในการสร้างวิสัยทัศน์ให้กับกลุ่ม และความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจกับกลุ่มเพื่อให้ดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ที่มาของการมีอิทธิพลต่อกลุ่มอาจเป็นทั้งอย่างไม่เป็นทางการ (การยอมรับจากคนในกลุ่ม) และอย่างทางการ คือ ได้กำหนดชัดเจนมากับตำแหน่งทางบริหารขององค์การนั้นว่ามีอำนาจอะไรบ้างเพียงไร แต่ในความเป็นจริงพบว่าไม่ใช่ผู้นำทุกคนที่สามารถเป็นผู้บริหาร และเช่นเดียวกัน ก็ไม่ใช่ผู้บริหารทุกคนที่สามารถเป็นผู้นำ  ด้วยเหตุนี้เพียงแค่องค์การได้มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่ผู้บริหารนั้น ยังไม่มีหลักประกันอย่างเพียงพอว่าผู้นั้นจะมีความสามารถในการนำได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การที่ดีจำเป็นต้อง มีทั้ง “ภาวะผู้นำ” และ “การบริหารจัดการ” ที่เข้มแข็งจึงจะทำให้เกิด ประสิทธิภาพได้สูงสุด  โดยเฉพาะภายใต้ภาวะของสังคมที่มีพลวัตสูง…

Details

อดเปรี้ยวไว้กินหวาน

การอบรมโครงการ อดเปรี้ยวไว้กินหวาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น การตั้งครรภ์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

Details

การเงินในชีวิตคู่

“เงิน” เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คู่สมรสขัดแย้งกันได้ง่าย ๆ และนำมาซึ่งความตึงเครียดในครอบครัว ผลการสำรวจพบว่าปัญหาเรื่องเงินเป็นปัญหาลำดับต้น ๆ ของการใช้ชีวิตคู่ ยิ่งถ้าสภาพการเงินเป็นแบบ “ชักหน้าไม่ถึงหลัง” ต้องเป็นหนี้เป็นสิน ต้องหยิบยืม ก็ยิ่งสร้างความตึงเครียดให้กับชีวิตคู่ หลายคู่มีปากมีเสียงกัน เพราะเมื่อเงินไม่พอใช้ก็อาจจะมีการกล่าวโทษกันไปมาว่าใช้เงินเปลืองหรือแม้ กระทั่งไม่รู้จักช่วยกันทำมาหากิน ซึ่งจะนำมาซึ่งการทะเลาะเบาะแว้ง และกลายเป็นปัญหาที่รุนแรงขึ้นได้

Details
วารสารสำหรับครอบครัว

การสื่อสารในชีวิตสมรส

การสื่อสารระหว่างสามีและภรรยานั้นสามารถจำแนกออกได้เป็น 5 ระดับ ดังนี้ (1) ระดับคนรู้จักกัน (2) ระดับแบ่งปันข้อมูล (3) ระดับแบ่งปันความคิดความเห็น (4) ระดับแบ่งปันความรู้สึก (5) ระดับแบ่งปันอย่างลึกซึ้ง

Details

การไม่ไว้วางใจลูกวัยรุ่น

บทสัมภาษณ์ ดร. สมใจ รักษาศรี ในรายการสำนึกทางสังคม ซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 10.00-11.00 น. ทางวิทยุจุฬา FM. 101.5 MHz   ความท้าทายในการทำหน้าที่พ่อแม่ให้ประสบความสำเร็จ การเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและประสบความสำเร็จถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญและท้าทายมากสำหรับทุกคนที่เป็นพ่อแม่ พ่อแม่ซึ่งไม่ได้เรียนรู้ทักษะในการเลี้ยงดูลูก (หรือไม่ยอมเรียนรู้) จึงมักประสบกับปัญหาในการเลี้ยงดูลูก ส่งผลให้ครอบครัวนั้นเกิดความระส่ำระสาย สัมพันธภาพระหว่างพ่อแม่ลูกที่ควรจะเป็นความรักความอบอุ่น กลับกลายเป็นความไม่เข้าใจ ความปวดร้าว และขมขื่น การเผชิญกับความกดดันในการเลี้ยงลูก พ่อแม่กำลังเผชิญกับความกดดันหลาย ๆ ประการในการเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพ ได้แก่ ปัญหาทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นกับลูกวัยรุ่น ความเสี่ยงต่าง ๆ ในโลกของวัยรุ่น เช่น เพศสัมพันธ์ สารเสพติด ติดเกมส์ติดโซเชียลมีเดีย ไม่สนใจการเรียน ทะเลาะวิวาท ฯลฯ สังคมที่เป็นพิษรอบตัววัยรุ่น   งานวิจัยที่ออกมาเมื่อไม่นานมานี้เกี่ยวกับเวลาที่พ่อแม่มีในการอบรมสั่งสอนลูก พบว่ามีพ่อแม่เพียงแค่ 24.5% เท่านั้นที่มีเวลาในการอบรมสั่งสอนบุตร ในจำนวนนี้ร้อยละ 63% ให้เหตุผลว่า “ไม่มีเวลา”   ความสำคัญในการเชื่อถือในตัวลูกวัยรุ่น ความสงบสุขในครอบครัว (ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพ่อแม่และลูกวัยรุ่น)…

Details