หนังสือ

จิตวิทยาการสอน

การศึกษาคือรากฐานของการพัฒนา ดังที่ มล. ปิ่น มาลากุล เคยกล่าวไว้ว่า “การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดความเจริญงอกงามในตัวบุคคล” เพราะการศึกษาคือกระบวนการต่าง ๆ ที่บุคคลนำมาใช้ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ เจตคติ ความประพฤติที่มีคุณ และมีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม ครูซึ่งเป็นคนกลางในการถ่ายทอดวิชาความรู้ไปยังผู้เรียนจึงมีความสำคัญยิ่งต่อกระบวนการการศึกษา และไม่เพียงแต่เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้เท่านั้น แต่ครูยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนาชีวิตของผู้เรียนอีกด้วย บทบาทหน้าที่ของครูจึงไม่ใช่แค่สอนวิชาความรู้เท่านั้น แต่ยังต้องสอนการประพฤติ การปรับตัว การวางตัว และพฤติกรรมทั้งหมด