ค่ายครอบครัวสัมพันธ์ "สานสายใยครอบครัวไทยเข้มแข็ง"

ครอบครัวเป็นหน่วยพื้นฐานทางสังคม แม้ว่าจะเป็นหน่วยของสังคมที่เล็กที่สุดแต่ก็มีความสำคัญที่สุดเพราะครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นในการหล่อหลอมและสร้างสรรค์ทรัพยากรมนุษย์ให้กับประเทศชาติ ค่ายครอบครัวสัมพันธ์มีจุดประสงค์เพื่อ (1) สร้างความรัก ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว (2) ให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว (3) เพิ่มความรู้ความเข้าใจในบทบาทของแต่ละคนในครอบครัว (บทบาทของสามีภรรยา บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของลูก) (4) สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ และปัญหาพฤติกรรมทางเพศ ฯลฯ และ (5) สร้างเครือข่ายกลุ่มช่วยเหลือกันของครอบครัว

Who am I – ฉันเป็นใคร?

ในมนุษย์เรา คงจะไม่มีสิ่งใดงดงามยิ่งไปกว่าลักษณะทางอารมณ์ (Temperament) ของแต่ละคน และด้วยลักษณะทางอารมณ์นี้เองที่ทำให้มนุษย์มีลักษณะเฉพาะของตนเองที่แตกต่างไปจากคนอื่น ลักษณะทางอารมณ์เหล่านี้เป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เราแสดงออกมา

คู่ชีวิต-ชีวิตคู่

“ครอบครัว” เป็นหน่วยทางสังคมที่เล็กที่สุดแต่กลับมีความสำคัญต่อคุณภาพของประเทศมากที่สุด เพราะครอบครัวเป็น จุดเริ่มต้นในการหล่อหลอมและสร้างสรรค์ทรัพยากรมนุษย์ให้กับประเทศชาติ ดังนั้นครอบครัวจึงมีส่วนสำคัญมากในการสร้างคุณภาพประชากรในอนาคต และช่วยจรรโลงให้คนทุกคนร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติ… ถ้าครอบครัวเต็ม ไปด้วยความรัก ความอบอุ่นและความเข้าใจกัน ดังคำเปรียบเปรยที่ว่าบ้านธรรมดาๆ นั้น…สร้างจากอิฐ หิน ดิน ทราย แต่บ้านที่เป็นครอบครัวนั้น… สร้างจากความรักและความเข้าใจ

การเลือกคู่ครองที่ถูกต้องและเหมาะสม

เรามักได้ยินคำกล่าวที่ว่า “ครอบครัวคือรากฐานของสังคม ถ้าครอบครัวไม่เข้มแข็ง สังคมก็จะอ่อนแอ” แต่ทุกวันนี้สถาบันครอบครัวกำลังถูกเล่นงานอย่างหนัก ปัญหานานัปการระดมเข้าหาครอบครัว และก่อให้เกิดปัญหาสืบเนื่องตามมาอีกมากมาย ครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุขดูจะกลายเป็นเหมือนเทพนิยายที่ไม่มีวันเกิดขึ้นจริง บางคู่แต่งงานกันไม่กี่เดือนก็ทะเลาะเบาะแว้งกันถึงขั้นขอแยกทางกัน