Life Blueprint

“ความสำเร็จ” จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาอยากเห็นเกิดขึ้นกับตัว แต่ “ความสำเร็จ” ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ หากแต่ต้องอาศัยกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอน โดยเริ่มต้นที่ “เป้าหมายและความใฝ่ฝันในชีวิต” จากนั้นเป็นการเตรียมตัวเพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จ ต่อมาเป็นการประเมินและกำจัดอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างทาง