สไตล์การเรียนรู้ (Learning Style)

คนเราแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ที่เป็นแบบฉบับของตนเอง ซึ่งแม้จะเป็นพี่น้องกันก็อาจจะมีวิธีการเรียนรู้ที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง การวัดความเก่งของเด็กโดยมองแค่ความสามารถทางสติปัญญา (IQ) จึงเป็นเรื่องที่คับแคบเกินไป เพราะยังมีอีกหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง สไตล์การเรียนรู้ เป็นตัวแปรหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็ก