ได้เวลาครอบครัว

ครอบครัว คือสถาบันแรกของมนุษย์และมีหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของสมาชิกทุกคน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ชีวิตคนเราถือกำเนิดขึ้นในครอบครัว โดยมีพ่อและแม่เป็นเบื้องต้น ตั้งแต่วัยทารกผ่านวัยเด็กและวันรุ่น จนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ คนแต่ละคนจะมีบุคลิกภาพเป็นแบบใด มีความมั่นคงทางจิตใจ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีคุณภาพ และมีคุณธรรมเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ได้รับมาตั้งแต่เล็กจนโต จากการมีปฏิสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเป็นสำคัญ ดังนั้น ครอบครัวจึงเป็นสถาบันที่จะทำให้สังคมอยู่กันอย่างสงบสุขหรือวุ่นวาย