ค่ายครอบครัวสัมพันธ์ "สานสายใยครอบครัวไทยเข้มแข็ง"

ครอบครัวเป็นหน่วยพื้นฐานทางสังคม แม้ว่าจะเป็นหน่วยของสังคมที่เล็กที่สุดแต่ก็มีความสำคัญที่สุดเพราะครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นในการหล่อหลอมและสร้างสรรค์ทรัพยากรมนุษย์ให้กับประเทศชาติ ค่ายครอบครัวสัมพันธ์มีจุดประสงค์เพื่อ (1) สร้างความรัก ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว (2) ให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว (3) เพิ่มความรู้ความเข้าใจในบทบาทของแต่ละคนในครอบครัว (บทบาทของสามีภรรยา บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของลูก) (4) สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ และปัญหาพฤติกรรมทางเพศ ฯลฯ และ (5) สร้างเครือข่ายกลุ่มช่วยเหลือกันของครอบครัว