การพัฒนาศักยภาพสตรี

ทัศนะเก่ามองว่าสตรีนั้นเป็นเพศที่อ่อนแอ เมื่อเกิดมุมมองในแง่นี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือความไม่เท่าเทียมกัน กล่าวคือ มองว่าผู้หญิงมีศักยภาพที่ไม่เท่าเทียมกับผู้ชาย ส่วนในอีกรูปแบบหนึ่งของมุมมองที่เป็นรูปแบบใหม่คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นหลักว่าทั้งสองเพศมีศักยภาพเท่าเทียมกัน มีความเสมอภาคทางเพศ ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อเพศที่แตกต่างกัน