ฉันเป็นเด็กดี มีสุขภาพแข็งแรง

การพัฒนาให้เด็กเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขในชีวิต สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ต่าง ๆ และเติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมนั้นต้องพัฒนาทุกด้านอย่างสมดุล ทั้งทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม

ห่างไกลยาเสพติด

ทั้งพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมและปัญหายาเสพติดกำลังแพร่ระบาดในหมู่วัยรุ่น ซึ่งทุกภาคส่วนกำลังระดมกำลังเพื่อแก้ไขปัญหานี้ สถาบันครอบครัวไทยได้จัดทำโครงการที่ชื่อว่าเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดและเพศสัมพันธ์ เพื่อเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการแก้ไขปัญหา

หนึ่งวันเพื่อลูกรัก (ลูกวัยรุ่น)

การเลี้ยงลูกวัยรุ่นเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายและตื่นเต้น หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ความรู้กับพ่อแม่ที่มีลูกวัยรุ่น เพื่อการเลี้ยงดูลูกที่กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ

การพัฒนาความเป็นผู้นำ

การพัฒนาความเป็นผู้นำในตัวคุณและคนรอบข้าง The Art of Leadership   หลักการและเหตุผล เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า “คน” คือหัวใจของความสำเร็จของงานในทุกองค์กร องค์กรใดที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ องค์กรนั้นย่อมประสบความสำเร็จ และเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานจึงเป็นเรื่องสำคัญ ในเรื่องที่เกี่ยวกับ “การเป็นผู้นำ” หรือเรียกอีกอย่างว่าการบริหารงาน (Management) และ “ภาวะผู้นำ” (Leadership) นั้นมีความหมายแตกต่างกัน  การบริหารจัดการเป็นความสามารถในการทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีแผนงานที่เป็นทางการ มีโครงสร้างขององค์การที่แน่นอนชัดเจน และมีการกำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน ผู้บริหารเป็นผู้ใช้อำนาจทางการซึ่งมากับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อให้คนขององค์กรยอมปฏิบัติตาม การบริหารจัดการจึงเป็นการนำวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของผู้นำลงสู่การปฏิบัติ การประสานงานและการจัดคนทำงานในองค์การ ตลอดจน การแก้ปัญหาประจำวัน ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน  ส่วนภาวะผู้นำนั้นหมายถึงความสามารถในการมีอิทธิพลต่อกลุ่ม ความสามารถในการสร้างวิสัยทัศน์ให้กับกลุ่ม และความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจกับกลุ่มเพื่อให้ดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ที่มาของการมีอิทธิพลต่อกลุ่มอาจเป็นทั้งอย่างไม่เป็นทางการ (การยอมรับจากคนในกลุ่ม) และอย่างทางการ คือ ได้กำหนดชัดเจนมากับตำแหน่งทางบริหารขององค์การนั้นว่ามีอำนาจอะไรบ้างเพียงไร แต่ในความเป็นจริงพบว่าไม่ใช่ผู้นำทุกคนที่สามารถเป็นผู้บริหาร และเช่นเดียวกัน ก็ไม่ใช่ผู้บริหารทุกคนที่สามารถเป็นผู้นำ  ด้วยเหตุนี้เพียงแค่องค์การได้มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่ผู้บริหารนั้น ยังไม่มีหลักประกันอย่างเพียงพอว่าผู้นั้นจะมีความสามารถในการนำได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การที่ดีจำเป็นต้อง มีทั้ง “ภาวะผู้นำ” และ “การบริหารจัดการ” ที่เข้มแข็งจึงจะทำให้เกิด ประสิทธิภาพได้สูงสุด  โดยเฉพาะภายใต้ภาวะของสังคมที่มีพลวัตสูง…

อดเปรี้ยวไว้กินหวาน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมในวัยรุ่นและโรคเอดส์โดย “โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน”

หลักการและเหตุผล

นานนับศตวรรษที่ค่านิยม “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” ได้กลายเป็นบรรทัดฐานสำหรับสังคมและเยาวชนคนหนุ่มสาวของเรา ภายใต้ค่านิยมเหล่านี้เยาวชนถูกสอน (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ให้รู้จักการวางตัว การให้เกียรติและการเป็นคนมีศีลธรรม การประพฤติตัวเหลวไหลเป็นเรื่องที่สังคมไม่ยอมรับ ค่านิยมดังกล่าวกลายเป็นกรอบที่คอยควบคุมเยาวชนและคนหนุ่มสาวให้ใช้ชีวิตในช่วงวัยรุ่นอย่างถูกอย่างควร

แต่จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการไหลบ่าทางวัฒนธรรมในโลกยุคไร้พรมแดนส่งผลกระทบต่อวัยรุ่น ทั้งรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สิ่งยั่วยุหรือตัวแบบที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับสื่อนานาชนิด รวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาในการอบรมเลี้ยงดู สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลให้เกิดปัญหากับวัยรุ่นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการมีทักษะชีวิตที่ต่ำ ขาดภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีพฤติกรรมทางเพศแบบเสรีและขาดการรับผิดชอบ ตลอดจนความบกพร่องทางคุณธรรมจริยธรรม

โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีความสำคัญ เพราะเป็นวัยที่กำลังปรับเปลี่ยนระหว่างความเป็นเด็กและเป็นผู้ใหญ่ จึงอาจทำให้วัยรุ่นเป็นวัยที่จะเกิดปัญหาได้มาก อาทิ ปัญหาการคบเพื่อน ปัญหาการเข้ากลุ่มเพื่อนร่วมวัย ปัญหาการเรียน ปัญหาสารเสพติด ปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านรูปร่าง ปัญหาความขัดแย้งกับบุคคลสูงวัย ปัญหาการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนต่างเพศ ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ ปัญหาการตั้งครรภ์ เป็นต้น

รักแท้จึงรอ

เพลงรักแท้จึงรอ เพลงประจำโครงการ "อดเปรี้ยวไว้กินหวาน"

เพลงรักแท้จึงรอ เขียนขึ้นโดย อ.จินตนา รักษาศรี เมื่อ พ.ศ.2545 สำหรับโครงการ “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” ไฮไลท์ที่สำคัญของเพลงนี้ก็คือ “การรอคอยจนถึงวันแต่งงาน” ได้คุณเรืองกิจ ยงปิยะกุล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเพลงและดนตรี เพื่อให้ช่วยปรับปรุงและเรียบเรียงเนื้อร้องและทำนอง โดยมีวงดนตรีแกรนเอ็กซ์แฟมมิลีช่วยร้องเป็นตัวอย่างให้ โดยคุณศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร (โต๋)

หนึ่งวันเพื่อลูกรัก (ลูกวัยประถม)

พ่อแม่ทุกคนอยากเห็นลูกเป็นคนดี แต่การเป็น “คนดี” นั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่เกิดจากการอบรมบ่มนิสัยอย่างจริงจังของพ่อแม่ ซึ่งการเลี้ยงลูกให้เติบโตขึ้นเป็น “คนดี” ของครอบครัวและประเทศชาติจึงเป็นเรื่องบีบคั้นและกดดันไม่น้อยสำหรับพ่อแม่ในยุคปัจจุบัน

การพัฒนาศักยภาพสตรี

ทัศนะเก่ามองว่าสตรีนั้นเป็นเพศที่อ่อนแอ เมื่อเกิดมุมมองในแง่นี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือความไม่เท่าเทียมกัน กล่าวคือ มองว่าผู้หญิงมีศักยภาพที่ไม่เท่าเทียมกับผู้ชาย ส่วนในอีกรูปแบบหนึ่งของมุมมองที่เป็นรูปแบบใหม่คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นหลักว่าทั้งสองเพศมีศักยภาพเท่าเทียมกัน มีความเสมอภาคทางเพศ ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อเพศที่แตกต่างกัน