ฉันเป็นเด็กดี มีสุขภาพแข็งแรง

การพัฒนาให้เด็กเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขในชีวิต สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ต่าง ๆ และเติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมนั้นต้องพัฒนาทุกด้านอย่างสมดุล ทั้งทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม

ห่างไกลยาเสพติด

ทั้งพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมและปัญหายาเสพติดกำลังแพร่ระบาดในหมู่วัยรุ่น ซึ่งทุกภาคส่วนกำลังระดมกำลังเพื่อแก้ไขปัญหานี้ สถาบันครอบครัวไทยได้จัดทำโครงการที่ชื่อว่าเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดและเพศสัมพันธ์ เพื่อเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการแก้ไขปัญหา