ฉันเป็นเด็กดี มีสุขภาพแข็งแรง

การพัฒนาให้เด็กเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขในชีวิต สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ต่าง ๆ และเติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมนั้นต้องพัฒนาทุกด้านอย่างสมดุล ทั้งทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม

ห่างไกลยาเสพติด

ทั้งพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมและปัญหายาเสพติดกำลังแพร่ระบาดในหมู่วัยรุ่น ซึ่งทุกภาคส่วนกำลังระดมกำลังเพื่อแก้ไขปัญหานี้ สถาบันครอบครัวไทยได้จัดทำโครงการที่ชื่อว่าเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดและเพศสัมพันธ์ เพื่อเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการแก้ไขปัญหา

วารสารสำหรับครอบครัว

การอบรมก่อนแต่งงาน

สถาบันครอบครัวไทยได้จัดทำหลักสูตรการเตรียมพร้อมเพื่อการใช้ชีวิตคู่ ที่ชื่อว่า ฉันจะแต่งงาน เพื่อให้ความรู้กับคู่ที่จะแต่งงานกัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุข

สัมผัสที่นำไปสู่เพศสัมพันธ์

การสัมผัสในลักษณะต่างๆสามารถพัฒนาการไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้ ดังนี้
จับมือถือแขน 10% หอมแก้ม 20% จูบ 40% กอดจูบ 60% ลูบคลำ 80% จับต้องของสงวน 100%

"อย่า" เพื่อจะไม่ "หย่า"

นอกจากศิลปะหรือความรู้ความเข้าใจในการใช้ ชีวิตคู่ แล้ว อีกเรื่องหนึ่งที่จะช่วยให้ การหย่าร้าง ลดน้อยลง คือ การเลือกคู่ครอง ผลการศึกษายืนยันว่าการเลือกคู่ครองอย่างถูกต้องเป็นปัจจัยหนึ่งของความสำเร็จในการใช้ชีวิตคู่

ค่ายครอบครัว สัมพันธ์

ค่ายครอบครัว สัมพันธ์ (พ่อแม่และลูกวัยรุ่น) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว มีครอบครัวทั้งสิ้น 38 ครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยแม่และลูกวัยรุ่น หรือพ่อและลูกวัยรุ่น การอบรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2559 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ

การอบรม อดเปรี้ยวไว้กินหวาน

การอบรม อดเปรี้ยวไว้กินหวาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรงเรียนพนมเบญจา อ. เขาพนม จ. กระบี่ ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 170 คนเข้ารับการอบรม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

หนึ่งวันเพื่อลูกรัก (ลูกวัยรุ่น)

การเลี้ยงลูกวัยรุ่นเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายและตื่นเต้น หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ความรู้กับพ่อแม่ที่มีลูกวัยรุ่น เพื่อการเลี้ยงดูลูกที่กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ

การพัฒนาความเป็นผู้นำ

การพัฒนาความเป็นผู้นำในตัวคุณและคนรอบข้าง The Art of Leadership   หลักการและเหตุผล เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า “คน” คือหัวใจของความสำเร็จของงานในทุกองค์กร องค์กรใดที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ องค์กรนั้นย่อมประสบความสำเร็จ และเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานจึงเป็นเรื่องสำคัญ ในเรื่องที่เกี่ยวกับ “การเป็นผู้นำ” หรือเรียกอีกอย่างว่าการบริหารงาน (Management) และ “ภาวะผู้นำ” (Leadership) นั้นมีความหมายแตกต่างกัน  การบริหารจัดการเป็นความสามารถในการทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีแผนงานที่เป็นทางการ มีโครงสร้างขององค์การที่แน่นอนชัดเจน และมีการกำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน ผู้บริหารเป็นผู้ใช้อำนาจทางการซึ่งมากับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อให้คนขององค์กรยอมปฏิบัติตาม การบริหารจัดการจึงเป็นการนำวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของผู้นำลงสู่การปฏิบัติ การประสานงานและการจัดคนทำงานในองค์การ ตลอดจน การแก้ปัญหาประจำวัน ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน  ส่วนภาวะผู้นำนั้นหมายถึงความสามารถในการมีอิทธิพลต่อกลุ่ม ความสามารถในการสร้างวิสัยทัศน์ให้กับกลุ่ม และความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจกับกลุ่มเพื่อให้ดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ที่มาของการมีอิทธิพลต่อกลุ่มอาจเป็นทั้งอย่างไม่เป็นทางการ (การยอมรับจากคนในกลุ่ม) และอย่างทางการ คือ ได้กำหนดชัดเจนมากับตำแหน่งทางบริหารขององค์การนั้นว่ามีอำนาจอะไรบ้างเพียงไร แต่ในความเป็นจริงพบว่าไม่ใช่ผู้นำทุกคนที่สามารถเป็นผู้บริหาร และเช่นเดียวกัน ก็ไม่ใช่ผู้บริหารทุกคนที่สามารถเป็นผู้นำ  ด้วยเหตุนี้เพียงแค่องค์การได้มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่ผู้บริหารนั้น ยังไม่มีหลักประกันอย่างเพียงพอว่าผู้นั้นจะมีความสามารถในการนำได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การที่ดีจำเป็นต้อง มีทั้ง “ภาวะผู้นำ” และ “การบริหารจัดการ” ที่เข้มแข็งจึงจะทำให้เกิด ประสิทธิภาพได้สูงสุด  โดยเฉพาะภายใต้ภาวะของสังคมที่มีพลวัตสูง…