วารสารสำหรับครอบครัว

การสื่อสารในชีวิตสมรส

การสื่อสารระหว่างสามีและภรรยานั้นสามารถจำแนกออกได้เป็น 5 ระดับ ดังนี้ (1) ระดับคนรู้จักกัน (2) ระดับแบ่งปันข้อมูล (3) ระดับแบ่งปันความคิดความเห็น (4) ระดับแบ่งปันความรู้สึก (5) ระดับแบ่งปันอย่างลึกซึ้ง