รูปแบบความสัมพันธ์

รูปแบบความสัมพันธ์ในชีวิตสมรส

นักจิตวิทยาครอบครัวได้จำแนกรูปแบบความสัมพันธ์ของคู่สมรสออกเป็น 3 ประเภท คือ ความสัมพันธ์แบบฝ่ายหนึ่งพึ่งพิงฝ่ายหนึ่ง ความสัมพันธ์แบบไม่พึ่งกัน และความสัมพันธ์แบบพึ่งพิงกันและกัน

โครงการฉันเป็นเด็กดี

สถาบันครอบครัวไทยได้จัดกิจกรรมสำหรับเด็กในวันแม่ในโครงการ “ฉันเป็นเด็กดี” ให้กับเทศบาลตำบลร้องกวาง อ. ร้องกวาง จ. แพร่ ในระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557