การพัฒนาศักยภาพสตรี

ทัศนะเก่ามองว่าสตรีนั้นเป็นเพศที่อ่อนแอ เมื่อเกิดมุมมองในแง่นี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือความไม่เท่าเทียมกัน กล่าวคือ มองว่าผู้หญิงมีศักยภาพที่ไม่เท่าเทียมกับผู้ชาย ส่วนในอีกรูปแบบหนึ่งของมุมมองที่เป็นรูปแบบใหม่คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นหลักว่าทั้งสองเพศมีศักยภาพเท่าเทียมกัน มีความเสมอภาคทางเพศ ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อเพศที่แตกต่างกัน

Life Blueprint

“ความสำเร็จ” จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาอยากเห็นเกิดขึ้นกับตัว แต่ “ความสำเร็จ” ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ หากแต่ต้องอาศัยกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอน โดยเริ่มต้นที่ “เป้าหมายและความใฝ่ฝันในชีวิต” จากนั้นเป็นการเตรียมตัวเพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จ ต่อมาเป็นการประเมินและกำจัดอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างทาง

การทำงานเป็นทีม

การทำงานเป็นทีม คือ การทำงานและทำกิจกรรมร่วมกันของสมาชิก โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการทำงานเดียวกัน มีการวางแผนการทำงาน แบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อให้งานและกิจกรรมบรรลุผลสำเร็จ การทำงานเป็นทีม เป็นแรงจูงใจสำคัญที่จะผลักดันให้ผู้บริหารเป็นผู้นำที่ดีในการนำให้ทีมประสบความสำเร็จในการทำงาน ซึ่งผู้บริหารจำเป็นต้องค้นหาลักษณะการทำงานเป็นทีมให้พบ แล้วจึงนำเอากลยุทธ์ในการสร้างทีมเข้ามาใช้เพื่อให้ทุกคนทำงานร่วมกันและประสบความสำเร็จ

สไตล์การเรียนรู้ (Learning Style)

คนเราแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ที่เป็นแบบฉบับของตนเอง ซึ่งแม้จะเป็นพี่น้องกันก็อาจจะมีวิธีการเรียนรู้ที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง การวัดความเก่งของเด็กโดยมองแค่ความสามารถทางสติปัญญา (IQ) จึงเป็นเรื่องที่คับแคบเกินไป เพราะยังมีอีกหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง สไตล์การเรียนรู้ เป็นตัวแปรหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็ก