ได้เวลาครอบครัว

ครอบครัว คือสถาบันแรกของมนุษย์และมีหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของสมาชิกทุกคน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ชีวิตคนเราถือกำเนิดขึ้นในครอบครัว โดยมีพ่อและแม่เป็นเบื้องต้น ตั้งแต่วัยทารกผ่านวัยเด็กและวันรุ่น จนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ คนแต่ละคนจะมีบุคลิกภาพเป็นแบบใด มีความมั่นคงทางจิตใจ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีคุณภาพ และมีคุณธรรมเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ได้รับมาตั้งแต่เล็กจนโต จากการมีปฏิสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเป็นสำคัญ ดังนั้น ครอบครัวจึงเป็นสถาบันที่จะทำให้สังคมอยู่กันอย่างสงบสุขหรือวุ่นวาย

หนังสือ

จิตวิทยาการสอน

การศึกษาคือรากฐานของการพัฒนา ดังที่ มล. ปิ่น มาลากุล เคยกล่าวไว้ว่า “การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดความเจริญงอกงามในตัวบุคคล” เพราะการศึกษาคือกระบวนการต่าง ๆ ที่บุคคลนำมาใช้ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ เจตคติ ความประพฤติที่มีคุณ และมีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม ครูซึ่งเป็นคนกลางในการถ่ายทอดวิชาความรู้ไปยังผู้เรียนจึงมีความสำคัญยิ่งต่อกระบวนการการศึกษา และไม่เพียงแต่เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้เท่านั้น แต่ครูยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนาชีวิตของผู้เรียนอีกด้วย บทบาทหน้าที่ของครูจึงไม่ใช่แค่สอนวิชาความรู้เท่านั้น แต่ยังต้องสอนการประพฤติ การปรับตัว การวางตัว และพฤติกรรมทั้งหมด

ท้องไม่พร้อม

การป้องกันและแก้ไขปัญหา พฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่น

นานนับศตวรรษที่ค่านิยม “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” ได้กลายเป็นบรรทัดฐานสำหรับสังคมและเยาวชนคนหนุ่มสาวของเรา ภายใต้ค่านิยมเหล่านี้เยาวชนถูกสอน (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ให้รู้จักการวางตัว การให้เกียรติและการเป็นคนมีศีลธรรม การประพฤติตัวเหลวไหลเป็นเรื่องที่สังคมไม่ยอมรับ ค่านิยมดังกล่าวกลายเป็นกรอบที่คอยควบคุมเยาวชนและคนหนุ่มสาวให้ใช้ชีวิตในช่วงวัยรุ่นอย่างถูกอย่างควร

การฝึกวินัยให้ลูก – การอบรมบ่มนิสัยอย่างจริงจังของพ่อแม่

พ่อแม่ทุกคนอยากเห็นลูกเป็นคนดี แต่การเป็น “คนดี” นั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่เกิดจากการอบรมบ่มนิสัยอย่างจริงจังของพ่อแม่ ซึ่งการเลี้ยงลูกให้เติบโตขึ้นเป็น “คนดี” ของครอบครัวและประเทศชาติจึงเป็นเรื่องบีบคั้นและกดดันไม่น้อยสำหรับพ่อแม่ในยุคปัจจุบัน

ชีวิตคู่-คู่ชีวิต

“ครอบครัว” เป็นหน่วยทางสังคมที่เล็กที่สุดแต่กลับมีความสำคัญต่อคุณภาพของประเทศมากที่ สุด เพราะครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นในการหล่อหลอมและสร้างสรรค์ทรัพยากรมนุษย์ให้ กับประเทศชาติ ดังนั้นครอบครัวจึงมีส่วนสำคัญมากในการสร้างคุณภาพประชากรในอนาคต และช่วยจรรโลงให้คนทุกคนร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติ… ถ้าครอบครัวเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่นและความเข้าใจกัน ดังคำเปรียบเปรยที่ว่าบ้านธรรมดาๆ นั้น…สร้างจากอิฐ หิน ดิน ทราย แต่บ้านที่เป็นครอบครัวนั้น… สร้างจากความรักและความเข้าใจ