เตรียมพร้อมก่อนวิวาห์

การเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตคู่โดยการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก เพราะในกระบวนการการเรียนรู้ดังกล่าวคู่สมรสจะมีโอกาสได้รับรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในการใช้ชีวิตคู่ และจะจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรเพื่อผลดีสำหรับการใช้ชีวิตคู่

ให้สัมภาษณ์สปริงนิวส์ กรณีลูกฆ่าพ่อแม่

ดร. สมใจ รักษาศรี ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ได้สัมภาษณ์ ดร. สมใจ รักษาศรี ผู้อำนวยการสถาบันครอบครัวไทยในประเด็นที่กำลังเป็นข่าวเกรียวกราวเกี่ยวกับกรณีลูกฆ่าพ่อแม่ว่าเรื่องนี้สะท้อนอะไรบ้างเกี่ยวกับสถาบันครอบครัว

ฉันเป็นเด็กดี โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน

พ่อแม่ทุกคนอยากเห็นลูกเป็นคนดี แต่การเป็น “คนดี” นั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่เกิดจากการอบรมบ่มนิสัยอย่างจริงจังของพ่อแม่ ซึ่งการเลี้ยงลูกให้เติบโตขึ้นเป็น “คนดี” ของครอบครัวและประเทศชาติจึงเป็นเรื่องบีบคั้นและกดดันไม่น้อยสำหรับพ่อแม่ในยุคปัจจุบัน สถาบันครอบครัวไทยได้ตระหนักถึงปัญหานี้ จึงได้คิดโครงการที่ชื่อว่า “ฉันเป็นเด็กดี” ขึ้นมาเพื่อเข้าไปเติมเต็มช่องว่างดังกล่าว

ค่ายครอบครัวสัมพันธ์ "สานสายใยครอบครัวไทยเข้มแข็ง"

ครอบครัวเป็นหน่วยพื้นฐานทางสังคม แม้ว่าจะเป็นหน่วยของสังคมที่เล็กที่สุดแต่ก็มีความสำคัญที่สุดเพราะครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นในการหล่อหลอมและสร้างสรรค์ทรัพยากรมนุษย์ให้กับประเทศชาติ ค่ายครอบครัวสัมพันธ์มีจุดประสงค์เพื่อ (1) สร้างความรัก ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว (2) ให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว (3) เพิ่มความรู้ความเข้าใจในบทบาทของแต่ละคนในครอบครัว (บทบาทของสามีภรรยา บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของลูก) (4) สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ และปัญหาพฤติกรรมทางเพศ ฯลฯ และ (5) สร้างเครือข่ายกลุ่มช่วยเหลือกันของครอบครัว