การอบรม “วันที่ลูกก้าวเข้าสู่วัยรุ่นคือเวลาแห่งการท้าทายของพ่อแม่”

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557 สถาบันครอบครัวไทยได้จัดอบรมให้ความรู้กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกเป็นวัยรุ่น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กวัยรุ่นและการเป็นพ่อแม่ของเด็กวัยรุ่น

การอบรมคู่สมรสในวันแห่งความรัก

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 สถาบันครอบครัวไทยได้จัดอบรมให้ความรู้กับคู่สมรสประมาณและผู้ที่สนใจประมาณ 150 คน ในหัวข้อ “รักอย่างไร” โดยมีมูลนิธิมหาชลเบลสซิ่งเป็นเจ้าภาพ

การอบรมเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดและเพศสัมพันธ์ ศูนย์ 3 วัย บางบัวทอง

วันที่ 10 และ 22 กุมภาพันธ์ 2557 สถาบันครอบครัวไทยได้จัดอบรมนักเรียนระดับ ม. 1-4 จำนวน 120 คน โดยมีศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี เป็นเจ้าภาพ

อบรมอดเปรี้ยวไว้กินหวาน ทุ่งโพธิ์ทะเล

โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเล จ.กำแพงเพชร

วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2557 สถาบันครอบครัวไทยได้จัดกิจกรรมอบรมนักเรียน “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” ให้กับนักเรียนในระดับชั้น ม. 1 โรงเรียนทุ่งโพธ์ทะเลพิทยา อ. เมือง จ. กำแพงเพชร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน โรงเรียนหนองบัว จ.นครสวรรค์

วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2557 สถาบันครอบครัวไทยได้จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนให้กับนักเรียนในระดับชั้น ม. 2 โรงเรียนหนองบัววิทยา อ. หนองบัว จ. นครสวรรค์ โดย อบต. ต. หนองบัวและโรงเรียนหนองบัววิทยาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม