sweet love

รักนั้นไม่หยาบคาย

พจนานุกรมนิยามความหมายของคำว่าหยาบคายไว้ว่าหมายถึง “ไม่สุภาพ” เช่น พูดจาหยาบคาย กริยาหยาบคาย สิ่งที่ตรงกันข้ามกับความหยาบคายก็คือเรียบร้อย อ่อนโยน ประพฤติดี ละมุนละม่อม ความหยาบคายสามารถแสดงออกได้ทั้งคำพูดและการกระทำ อาทิเช่น