หนึ่งวันเพื่อลูกรัก

หลักการและเหตุผล

จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการไหลบ่าทางวัฒนธรรมจากทุกสารทิศในโลกยุคไร้พรมแดนได้ส่งผลกระทบไม่น้อยต่อวัยรุ่น ทั้งรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สิ่งยั่วยุหรือต้นแบบที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับสื่อนานาชนิด รวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีเวลาในการอบรมเลี้ยงดูน้อยลง สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบกับวัยรุ่นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการมีทักษะชีวิตที่ต่ำ ขาดภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนความบกพร่องทางคุณธรรมจริยธรรม

จากการศึกษาวิถีชีวิตของวัยรุ่นในปัจจุบันพบว่า วัยรุ่นค่อนข้างห่างเหินครอบครัว ใช้เวลาว่างและทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวน้อยลง ชอบสะสมของมียี่ห้อ ตามเพื่อน และตามแฟชั่น ใช้จ่ายไปกับเครื่องสำอาง ของฟุ่มเฟือย โทรศัพท์มือถือ การใช้คอมพิวเตอร์ และมักละเลยการเข้าร่วมกับกิจกรรมของคริสตจักร สามอันดับต้น ๆ ของการใช้เวลาว่างของวัยรุ่นคือ การแช็ตหรือการส่ง SMS ทางโทรศัพท์มือถือ การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ และการใช้คอมพิวเตอร์ ส่วนทัศนคติในเรื่องเพศนั้น วัยรุ่นมีทัศนคติยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานมากขึ้น วัยรุ่นชายมีทัศนคติในเรื่องเพศเชิงลบ เช่น ยอมรับการมีคู่หลายคน ยอมรับพฤติกรรมแสดงความรักในที่สาธารณะ และวัยรุ่นก็มีความคิดที่เป็นเสรีมากขึ้นเช่นกัน คือ ยอมรับพฤติกรรมแสดงความรัก เช่น การโอบกอด การสัมผัส ในที่สาธารณะ จากการสำรวจของสถาบันครอบครัวไทยพบว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่ถือว่าการหอมแก้มกันหรือการโอบกอดกันเป็นเรื่องเสียหาย และไม่เห็นว่าผิดวัฒนธรรมประเพณี

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นกำลังกลายเป็นความห่วงใยอย่างมากของพ่อแม่และสังคม เพราะวัยรุ่นคืออนาคตของประเทศชาติ ความมั่นคงเข้มแข็งของชาติฝากไว้ในมือของพวกเขา ดังนั้น สถาบันครอบครัวไทย (ในฐานะองค์กรที่ทำงานด้านครอบครัวซึ่งได้รับการยอมรับจากทุกองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศ และยังเป็นเจ้าของบทเรียน “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” ซึ่งกำลังเข้าไปให้ความรู้กับนักเรียนทั้งในระดับมัธยมและอาชีวศึกษาทั่วประเทศ) จึงได้จัดทำโครงการ “ลูกของแม่ แม่ของลูก” ตอนลูกวัยรุ่น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับพ่อแม่ในการดูแลลูกวัยรุ่น

วัตถุประสงค์ของการอบรม

 • เพื่อให้พ่อแม่ตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญของการดูแลเอาใจลูกโดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่น
 • เพื่อให้พ่อแม่รู้ถึงพัฒนาการในทุก ๆ ด้านของลูกในช่วงที่เป็นวัยรุ่น
 • เพื่อให้พ่อแม่ได้เรียนรู้ถึงวิธีการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือลูกในการพัฒนาทุก ๆ ด้านในชีวิตของเขา และนำพาเขาก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่ดี

บุคคลเป้าหมายที่จะเข้ามาในการอบรม

 • พ่อแม่ผู้ปกครอง
 • ครูอาจารย์ที่รับผิดชอบดูแลนักเรียนวัยรุ่น
 • ผู้ที่ทำงานกับเด็ก
 • ผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาในการจัดอบรม

การอบรมใช้เวลา 1 วัน ระหว่างเวลา 8.30-15.30 น.  (หรือ 2 วันหากต้องการรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น)

หัวข้อในการอบรม

 1. การเลี้ยงลูกวัยรุ่น – ช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น
 2. สิ่งที่กำลังเผชิญหน้ากับกัยรุ่น
 3. “6 รู้” ในการเลี้ยงลูกวัยรุ่น
  • พ่อแม่และลูกวัยรุ่นต่างกัน
  • การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
  • เรื่องที่พ่อแม่มักพลาดเมื่อลูกเป็นวัยรุ่น
  • ครอบครัวอบอุ่นเป็นเรื่องสำคัญ
  • การป้องกันอันตรายที่มักเกิดกับลูกวัยรุ่น
  • การเตรียมลูกวัยรุ่นเพื่อชีวิตในอนาคต
 4. พ่อแม่ในฝันของวัยรุ่น
 5. การฝึกวินัยให้ลูกวัยรุ่น

เจ้าของโครงการ

มูลนิธิสถาบันครอบครัวไทย

6/142 ซอย 15 ถนนสตรีวิทยา 2 แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทร 02 9354970-71 แฟกซ์ 02 5397254

ติดต่อประสานงานเพื่อจัดอบรม

อ. จินตนา รักษาศรี

081 8690270

email somjai.raksasee@hotmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment