The Laws of Teacher and Teachingหนังสือ

จิตวิทยาและปรัชญาการสอน

อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับครู

หลักการและเหตุผล

การศึกษาคือรากฐานของการพัฒนา ดังที่ มล. ปิ่น มาลากุล เคยกล่าวไว้ว่า “การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดความเจริญงอกงามในตัวบุคคล” เพราะการศึกษาคือกระบวนการต่าง ๆ ที่บุคคลนำมาใช้ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ เจตคติ ความประพฤติที่มีคุณ และมีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม ครูซึ่งเป็นคนกลางในการถ่ายทอดวิชาความรู้ไปยังผู้เรียนจึงมีความสำคัญยิ่งต่อกระบวนการการศึกษา และไม่เพียงแต่เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้เท่านั้น แต่ครูยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนาชีวิตของผู้เรียนอีกด้วย บทบาทหน้าที่ของครูจึงไม่ใช่แค่สอนวิชาความรู้เท่านั้น แต่ยังต้องสอนการประพฤติ การปรับตัว การวางตัว และพฤติกรรมทั้งหมด ดังคำยกย่องครูในบทไหว้ครูที่ว่า

“ข้าขอประณตน้อมสักการ บูรพคณาจารย์ ผู้ก่อเกิดประโยชน์ศึกษา

ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา อบรมจริยา แก่ข้าในการกาลปัจจุบัน

ข้าขอเคารพอภิวันท์ ระลึกคุณอนันต์ ด้วยใจนิยมบูชา

ขอเดชกตเวทิตา อีกวิริยะพาปัญญาให้เกิดแตกฉาน

ศึกษาสำเร็จทุกประการ อายุยืนนาน อยู่ในศีลธรรมอันดี

ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี ประโยชน์ทวี แก่ชาติและประเทศไทยเทอญ”

 

คำไหว้ครูดังกล่าวได้บอกถึงบทบาทหน้าที่ของผู้เป็นครูไว้อย่างน้อย 4 ประการ คือ

 • สั่งสอนวิชาความรู้อันเพื่อพัฒนาความคิดและสติปัญญา อันเป็นเรื่องจำเป็นต่อการพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่
 • อบรมสั่งสอนกริยามารยาทที่ดีงามเพื่อพัฒนาบุคลิกลักษณะให้เป็นคนที่สง่างาม
 • อบรมสั่งสอนให้นักเรียนอยู่ในศีลธรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรมคุณธรรม
 • ฝึกฝนอบรมนักเรียนเพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ

ดังนั้นครูจึงต้องรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน พร้อมทั้งกระทำภารหน้าที่นั้นด้วยวิญญาณของความเป็นผู้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับลูกศิษย์ โดยคาดหวังที่จะเห็นความเจริญงอกงามในตัวลูกศิษย์ ดังบทกวีของท่าน มล. ปิ่น มาลากุล ที่ว่า “กล้วยไม้มีดอกช้าฉันใด การศึกษาเป็นไปเช่นนั้น แต่ออกดอกคราใด งามเด่น งานสั่งสอนปลูกปั้น เสร็จแล้ว แสนงาม”

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อตอกย้ำถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของครูทั้งในด้านการประสิทธิประสาทวิชาความรู้ และการอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน
 • เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอน เช่น กระบวนการสอน กระบวนการการเรียนรู้ กฎของการสอน กฎของการเรียนรู้ เป็นต้น
 • เพื่อพัฒนาทักษะในการสอนของครูและพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ของนักเรียน

 

หัวข้อการอบรม

การอบรมจะใช้เวลา 3 วัน ในรูปแบบของ Seminar and worshop

วันแรก (08.30-16.00 น.)

 • ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของ “ครู”
  • ครูคือใคร? ใครคือครู? (Who is a Teacher?)
  • กฎ 7 ประการของการเป็นครู (The 7 Laws of Teacher)
  • ครูที่นักเรียนชื่นชอบ (The master teacher)
 • ผู้เรียน
  • ใครคือนักเรียนของท่าน (Who is Your Student?)
  • บุคลิกภาพและการเรียนรู้ (Temperaments and Learning)
  • กฎ 7 ประการของผู้เรียน (The 7 Laws of Learner)

 

วันที่สอง (08.30-16.00 น.)

 • กระบวนการของการศึกษา (Educational Processes)
  • กระบวนการการเรียนรู้ (The Learning Processes)
  • ประเภทของ “การเรียนรู้” (Type of Learning)
 • กฎการสอน (The Laws of Teaching)
  • The Successful Teaching
  • The 7 Laws of Teaching

วันที่สาม (08.30-16.00 น.)

 • รูปแบบการเรียนรู้ (The Learning Styles)
  • การรับข้อมูลและการจัดการกับข้อมูลที่ได้รับ (The Perceive and Process)
  • วิธีการทำความเข้าใจและจดจำข้อมูล (Understanding and Remembering)
  • รูปแบบการเรียนรู้ของ “ครู” และ “นักเรียน”
   • สไตล์การเรียนรู้คืออะไรและสำคัญอย่างไร
   • องค์ประกอบของสไตล์การเรียนรู้
   • สำรวจสไตล์การเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนา
  • การจัดการกับความแตกต่าง

ถามตอบ

ปิดการอบรม

ความคาดหวัง

 • ครูอาจารย์ได้ตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญของตนเองในฐานะผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักเรียน ซึ่งบทบาทหน้าที่ที่มีความสำคัญยิ่งในกระบวนการการเรียนรู้
 • ครูอาจารย์ได้ตระหนักว่าหน้าที่การเป็นครูมิใช่เพียงแค่สอนวิชาความรู้เท่านั้น แต่ยังต้องสอนความเป็นมนุษย์ให้กับนักเรียนด้วย นั่นคือการอบรมบ่มนิสัย การสอนทักษะชีวิต เพื่อให้ลูกศิษย์เติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคม
 • ครูอาจารย์ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความหมายของกระบวนการการเรียนรู้ทั้งหมด
 • ครูอาจารย์ได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาและจิตวิทยาการสอน

กลุ่มเป้าหมาย

 • ครูอาจารย์ในสถานศึกษา
 • คนที่ทำงานด้านการสอน

 

ผู้ดำเนินโครงการ

มูลนิธิสถาบันครอบครัวไทย

6/142 ซ. 15 ถนนสตรีวิทยา 2 แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02 9354970-71 แฟกซ์ 02 5397254

 

ประสานงานเพื่อการจัดอบรม

อ. จินตนา  รักษาศรี  086 3880169  e-mail:  somjai.raksasee@hotmail.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment