หลักการและเหตุผล

นานนับศตวรรษที่ค่านิยม “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” ได้กลายเป็นบรรทัดฐานสำหรับสังคมและเยาวชนคนหนุ่มสาวของเรา ภายใต้ค่านิยมเหล่านี้เยาวชนถูกสอน (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ให้รู้จักการวางตัว การให้เกียรติและการเป็นคนมีศีลธรรม การประพฤติตัวเหลวไหลเป็นเรื่องที่สังคมไม่ยอมรับ ค่านิยมดังกล่าวกลายเป็นกรอบที่คอยควบคุมเยาวชนและคนหนุ่มสาวให้ใช้ชีวิตในช่วงวัยรุ่นอย่างถูกอย่างควร

ทางออกสำหรับปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่น

สำหรับครู-อาจารย์ในสถานศึกษา และคนที่ทำงานกับวัยรุ่น

ท้องไม่พร้อม

แต่จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการไหลบ่าทางวัฒนธรรมในโลกยุคไร้พรมแดนส่งผลกระทบต่อวัยรุ่น ทั้งรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สิ่งยั่วยุหรือตัวแบบที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับสื่อนานาชนิด รวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาในการอบรมเลี้ยงดู สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลให้เกิดปัญหากับวัยรุ่นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการมีทักษะชีวิตที่ต่ำ ขาดภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีพฤติกรรมทางเพศแบบเสรีและขาดการรับผิดชอบ ตลอดจนความบกพร่องทางคุณธรรมจริยธรรม

ค่านิยมของวัยรุ่นที่เปลี่ยนไปนี้ส่งผลกระทบอย่างมากทั้งต่อตัววัยรุ่นเองและต่อสังคมโดยรวม ทัศนคติการ “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” ที่เคยเป็นบรรทัดฐานความประพฤติ กลับกลายเป็นเรื่องล้าสมัย ค่านิยมในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างเสรีที่เผยแพร่ทางสื่อนานาชนิดก็มักจะสนับสนุนแนวความคิดที่ว่าการแสวงหาความสุขทางเพศเป็นเรื่องที่สามารถกระทำได้หากไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น และถ้ายิ่งเป็นการยินยอมพร้อมใจกันของทั้งสองฝ่าย และมีการป้องกันการตั้งครรภ์และป้องกันการติดโรคก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ยอมรับได้มากขึ้น

ทุกวันนี้สถิติของวัยรุ่นที่ตั้งท้องและทำแท้งมีมากจนน่าตกใจ  นอกจากนั้นยังมีค่านิยมการทดลองอยู่ด้วยกัน การแลกคู่นอน กระทั่งเลยเถิดไปถึงการขายบริการทางเพศเพื่อนำเงินไปเที่ยวเตร่หรือซื้อของฟุ่มเฟือย ยิ่งไปกว่านั้นการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ก็กำลังลุกลามเข้าสู่กลุ่มวัยรุ่น และพวกเขาเองกำลังกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ ภัยอันตรายเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนว่าถึงเวลาที่เราต้องช่วยกันรื้อฟื้นค่านิยม         “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน กลับคืนมาอีกครั้งเพื่อจะจัดการกับปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่น

 

วัตถุประสงค์ของการอบรม

 • เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับครูในสถานศึกษาและคนที่ทำงานกับวัยรุ่น เพราะว่าคนเหล่านี้มีส่วนสำคัญยิ่งต่อการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น
 • เพื่อครูจะสามารถบูรณาการเนื้อหา “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” เข้ากับรายวิชาที่ตนเองสอนอยู่
 • เพื่อให้ครูและคนที่ทำงานกับวัยรุ่นได้รับรู้ความคิด ความรู้สึกของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาต่อปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยที่ไม่เหมาะสม
 • เพื่อสร้างบุคลากรที่เป็นต้นแบบสำหรับนักเรียนและวัยรุ่นในเรื่อง “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน”
 • เพื่อสร้างพลัง “ล้อมคอกกันวัวหาย” ภายใต้ชื่อ “โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน”

 

สาระในการอบรม

การอบรมใช้เวลา 2 วัน (8.30-16.00 น.) ในรูปแบบของสัมมนาและเวิร์คช็อปในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

1. วิธีที่ได้ผลที่สุดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นและโรคเอดส์

 • สถานการณ์วัยรุ่นไทยในเรื่องพฤติกรรมทางเพศ
 • วัยรุ่นไทยวันนี้กับปัญหา HIV/AIDS และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ
 • “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” – วิธีการแบบไทยที่ถูกมองข้าม

2. บทบาทของครูในการสร้างภูมิคุ้มกันในวัยรุ่น

 • พัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ของวัยรุ่น
 • บทบาทและหน้าที่ของครูทั้งในด้านวิชาความรู้และการฝึกฝนทักษะชีวิต
 • การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ
 • เพศศึกษาบนพื้นฐานของการมีลักษณะนิสัยที่ดี

3. อิทธิพลและผลกระทบของสื่อต่อวัยรุ่น

 • อิทธิพลของสื่อสมัยใหม่ต่อวัยรุ่น
 • วิธีการและกระบวนการของสื่อ
 • แนวทางในการรับมือกับสื่อที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

4. การก้าวไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานและแนวทางในการป้องกัน

 • อารมณ์ทางเพศและความยับยั้งชั่งใจ
 • วิธีการตอบโต้แรงกดดันในทางลบ
 • มิตรภาพต่างเพศและการวางตัวที่เหมาะสม

5. อดเปรี้ยวไว้กินหวานยังใช้ได้ผลเสมอ – ควบคุมตัวเองในวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีกว่า

 • เป้าหมายและความใฝ่ฝันในชีวิต
 • มาตรฐานที่ชัดเจน
 • การยุติปัญหาสังคมที่กลายเป็นวัฏจักรด้วยการสร้างครอบครัวที่อบอุ่น

 

ความคาดหวัง

 1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคนที่ทำงานกับวัยรุ่น เข้าใจวัตถุประสงค์ของหลักสูตร “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน”
 2. ครูและคนที่ทำงานกับวัยรุ่นมีความเข้าใจและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่น
 3. เกิดความร่วมมือกันทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครอง ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อจัดการกับปัญหาในเรื่องพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่นที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ
 4. ผู้ใหญ่โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับนักเรียน

 

วิทยากรผู้ให้การอบรม

ดร. สมใจ รักษาศรี

ตำแหน่ง            ผู้ก่อตั้ง/ประธานมูลนิธิ/ผู้อำนวยการสถาบันครอบครัวไทย

การศึกษา          ปริญญาเอกปรัชญาการศึกษา   ปริญญาเอกสังคมศาสตร์

ประสบการณ์

 • อนุกรรมาธิการด้านเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ในวุฒิสภา
 • อาจารย์พิเศษ
 • กรรมการพิจารณาหลักสูตรอดเปรี้ยวไว้กินหวาน กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
 • กรรมการพิจารณาหลักสูตรครอบครัวศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
 • อนุกรรมการจัดทำคู่มือจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมรสในครอบครัว กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข
 • กรรมการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับชีวิตและครอบครัวศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
 • อนุกรรมการพิจารณา “รายงานการทบทวนสถานการณ์เรื่องพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น” กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
 • คณะกรรมการจัดทำหนังสือเสริมสร้างประสบการณ์ครอบครัวศึกษา ระดับมัธยมศึกษา เรื่อง ด้วยรัก ของศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
 • เป็นผู้ริเริ่มจัดการรณงค์ “รวมพลังอดเปรี้ยวไว้กินหวาน”
 • วิทยากรพิเศษในรายการโทรทัศน์หลายรายการ เช่น รักลูกให้ถูกทาง ผู้หญิงผู้หญิง
 • บรรณาธิการนิตยสาร “สถาบันครอบครัวไทย”
 • แปลหนังสือ เขียนหนังสือ และบทความ

เจ้าของโครงการ

มูลนิธิสถาบันครอบครัวไทย

6/142 ซอยขวัญทิพย์ ถนนสตรีวิทยา 2 แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 02 9354970-71 แฟกซ์ 02 5397254

 

ติดต่อประสานงานเพื่อจัดอบรม

อ. จินตนา 081 8690270    086 3880169 e-mail  somjai.raksasee@thisisfamily.org

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment